Monday, March 12, 2018

ایرانی آزاده آماده شو آماده -همراه با یک گالری تراکت چهارشنبه سوری
  ایرانی آزاده آماده شو آماده       -همراه با یک گالری تراکت چهارشنبه سوری 


ایرانی آزاده آماده شو آماده
گویی سراپای شب
ولوله ای افتاده
آماده شو آماده
های های ما دلیرانیم
ما زهره شیرانیم
از نسل ستار وکوچک خانیم
آماده شو آماده
باید که برشب شورید
باید تمامت جنگید
تا صبح شود پدیدار
ایران آزاده
آماده شو آماده
وعده ما چهارشنبه سوری قیام درهرمکان در هرزمان

بر اندازم #ایران #تهران #قیام_سراسری #اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام #اتحاد #آزادی


مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment