Tuesday, December 31, 2019

جنایات فجیح در کهریزک و رسوایی خامنه‌ایجنایات فجیح در  کهریزک و رسوایی خامنه‌ای

در سیستم حکومتی سلطنت مطلقه ولی فقیه، که بنیانگذار این تفکر منحط، شخص خمینی بود و خامنه‌ای تبهکار، میراث دار آن ملعون هست،  هیچ کاری خارج از اراده این جانیان انجام نمی‌شود و بطورخاص مسائلی که بقا و فنای نظام مربوط می‌شود، تنها تصمیم گیرنده شخص ولی فقیه می‌باشد و هرترفندی، برای اینکه جانی اول حکومت را از مهلکه بیرون ببرند، حرفی گزافه بیش نیست. درهمین رابطه بعد از کشتاری که در آبان ماه به دستور خامنه‌ای صورت گرفت، اصحاب خلیفه سعی می‌کنند، از هر طریقی حتی به بهای اینکه سوزنی به نظام بزنند، ولی جوالدوزها را از قاب چهره ولی فقیه رسوا بیرون بکشند، مبادرت می ورزند و براین اساس یکی از نشریات نظام، موسوم به  خط حزب الله، بدون هیچ دلیل و بهانه ای وارد گود شده، تا با شلاق کش کردن یک قاتل بنام سعید مرتضوی، چیزی به جیب خلیفه بدنام خامنه‌ای بریزد. غافل از اینکه هرچه لجنزار را بیشتر شخم بزنند، گندش بیشتر به مشام میرسد و نفرت بیشترمردم ایران را نسبت به خامنه ای برمی انگیزد.
خبرگزاری ایسنای رژیم، در تاریخ هشت دی ماه اقدام به درج گزارشی نموده، تحت عنوان افشای ابعاد تازه ای از بازداشتگاه کهریزک، به نقل از نشریه «خط حزب الله »، درمورد ماجرای کهریزک، که اگر نسبت به دجالگری های حکومت خامنه ای کسی عنایت کمتری داشته باشد، گو اینکه این شکنجه گاه کنار کوره های آشویتس هیتلر بوده نه کنار گوش ولایت فقیه نظام.
در جریان قیام ۸۸ بازداشتگاه کهریزک برای سرکوب معترضین که یک محلی مخفی بود راه اندازی شد و سعید مرتضوی در این محل کشتار و شکنجه را راه اندازی نمود و اینقدر فجایع زیادی ببار آورد، که خامنه‌ای سریعا این مرکز آدم کشی را بست، تا رسوایی بیشتری برای نظام  فراهم نشود . حال این نشریه با شگرد مسخره آخوندی وارد صحنه شده و البته با هدف مشخص و وانمود نموده که سعید مرتضوی جنایتکار در رابطه با فجایع کهریزک به رهبری دروغ گفته است. درحالیکه رهبر وامانده قبل از هرکس دیگر، سردمدار دروغگویی و شیادی هست و بیشتر مسکه مالیدن به چهره خامنه‌ای جنایتکار هست، که بعد از کشتار آبانماه، نیاز شدیدی  به بزک کردن چهره منفور و جلاد او می باشد. از طرفی چقدر در حق بازداشت شدگان قیام آبان ماه جنایت شده و سعی در مخفی نگه داشتن آن می‌کنند، که حالا  اینگونه جنایتکاران شکنجه گر نظام،  به دست وپا افتاده اند و بافرافکنی می‌خواهند وانمود کنند، که در مورد بازداشت شدگان شکنجه ای درکار نیست و دست خون چکان خامنه‌ای قاتل را، با آب حوض رسانه حزب الله  بشویند.
« انتشار فجایعی که در این بازداشتگاه رخ داد، باعث شد رهبر معظم انقلاب از بازداشتگاه کهریزک به عنوان جایی که در آن «جنایت» روی داده و آبروی نظام را در جهان برده است، یاد کنند و خواستار بسته شدن این بازداشتگاه شوند که در نهایت چنین شد و بازداشت شدگان به اوین منتقل شدند.»
این ها زوزه های حکومت رو به احتضاری هست، که گور خود را قبل از مرگش می بیند و با انواع و اقسام ترفند ها می‌خواهند، اینگونه وانمود کنند، که خامنه‌ای بی خبر، که زیر لوای او این جنایات صورت می‌گیرد. الحق که بی شرافتی و وقاحت، مرز های آن  را آخوندها و در رأس آنها خامنه ای به حدی رسانده اند، که دیگر تعریفی برای آن درهیچ ادبیاتی متصور نیست و نخواهد بود.
حال همین خامنه ای بعد از آن همه جنایاتی که درکهریزک صورت گرفت، با این پرونده که الان اینگونه سنگ آن را به سینه ولایت می‌زنند چه برخوردی کرد . سعید مرتضوی را بصورت فرمایشی محاکمه و بعد طبق ماده ۸۵  قانون مجازات های خامنه‌ای که برای همین شرایط تدیون شده آزاد کردند.
« براساس ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی با احراز شرایطی زندانی می تواند بعد از گذشتن دو سوم از دوران محکومیت خود، آزاد شود. »
این بازی های آخوندی، که بعداز ده سال داستان فجایع کهریزک را با این رسوائی به میان می‌کشند، هیچ سودی برای خلیفه ندارد و با این تلاش های مذبوحانه، ذره ای از نفرت مردم نسبت به خامنه ای جنایتکار کاسته نخواهد شد .
مردم قهرمان و جوانان شورشگر شهرهای میهن، ناقوس مرگ رژیم ولایت فقیه را اینک درتمامی ایران و سراسرجهان طنین انداز نموده اند. ولی فقیه در آخرین روزهای حیات ننگینش، چون گرگی هار، سراسیمه و وحشت زده خون می‌ریزد و خون می آشامد، تا شاید مرگ محتوم خویش را به تاخیر افکند. اما نمی‌داند که هیچ سلاح و هیچ نیروئی نمی‌تواند از مرگ و سقوط حتمی او جلوگیری کند. حکومت ولایت فقیه رفتنی هست ، خورشید پیروزی از دریای خون جوانان خلق سر برمی آورد و صبح روشن آزادی فرا می‌رسد

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChaحمایتهای بین‌المللی از قیام ایران در موج دوم قیام، گفتگو بادکتر رامش سپهرادحمایتهای بین‌المللی از قیام ایران در موج دوم قیام، گفتگو بادکتر رامش سپهرادحمایتهای بین‌المللی از قیام ایران در آبانماه در فاصله‌ای کوتاه بیانگر گواهی جامعه جهانی بر تغییر دوران در ایران است. تاثیر حمایت‌ها از قیام مردم ایران و بحران‌هایی که هر روز بیشتر رژیم را در راستای قیام محاصره میکنند چیست؟
دکتر رامش سپهراد، استاد دانشگاه جرج میسون آمریکا، درگفتگویی با تلویزیون ایران آزاد به سئوالات درا ین موارد پاسخ میدهد .
رامش سپهراد: یکی از بی سابقه‌ترین حمایتهای که در این دوران ۴۰ ساله بوده، ولی قیام آبان چیز دیگری به دنیا نشان داد و حمایتهای که ما در صحنه بین‌المللی می‌بینیم از سازمانهای دولتی و غیر دولتی و شخصیتهای سیاسی واقعا بی نظیر بوده است. حتی در هفته گذشته در عرض ۳ روز پشت سرهم از کنگره آمریکا تا پارلمان اروپا و سازمان ملل و قطعنامه های قوی و بیانیه های قوی که در رابطه با قیام مردم ایران داده بودند، بیانگر این است که در این دوران ارتباطات و آگاهی و مردم ایران در خیابانها از چندین نسل هستند و حرف خودشان را با شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر روحانی به دنیا میرسانند و نشان میدهند دوران رو به سرنگونی ر‌ژيم هست و جهانی که مدافع حقوق بشر و آزادی و دمکراسی هست باید به صحنه بیاید و اینها خودشان را نشان دادند در حمایتهای که از مردم ایران در این چند هفته داشتند.
در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChaتهاجم اوباشان وترو ریستهای خامنه ای به سفارت آمریکا در عراق
تهاجم اوباشان وترو ریستهای خامنه ای  به سفارت آمریکا در عراق 

خبرگزاری رویتر، ۳۱ دسامبر۲۰۱۹  بغداد گزارش کرد، به گفته دو مقام عراقی در روز سه شنبه سفیر آمریکا و سایر کارکنان سفارت آمریکا در بغداد پایتخت عراق را ترک کردند و این در حالیست که اعتراضات در بیرون سفارت برگزارشده است.
رئيس جمهور  امریکا ترامپ در توئیتر نوشت:
ايران يك پيمانكار امريكايی را كشته و تعدادی را زخمی كرد. ما پاسخ قدرتمندی داديم و هميشه پاسخ خواهيم داد. الان ايران در حال سازماندهی يك يورش به سفارت امريكا در عراق است.
آنها كاملا متحمل مسوليت آن خواهند شد. علاوه بر اين انتظار داريم عراق از نيروهايش برای حفاظت از سفارت استفاده كند كه ابلاغ شد!
سفیر و کارکنان سفارت به دلیل نگرانیهای امنیتی این سفارت را ترک کرده‌اند.
همچنین العربیه گزارش داد سفیر آمریکا در عراق این کشور را به مقصد نامعلومی ترک کرد
این منابع تاکید کردند سفیر و بقیه کارمندان سفارت از طریق فرودگاه بین‌المللی، بغداد را ترک کردند.
بگفته یک مقام، معدودی از کارکنان برای حفاظت سفارت باقی مانده‌اند.
هزاران نفر از اعتراض کنندگان و جنگجویان گروههای شبه نظامی در روز سه شنبه در بیرون درب اصلی این سفارت تجمع کرده تا حملات هوایی آمریکا به پایگاههای متعلق به یک گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران را محکوم کنند.
اسکای نیوز نیر مخابره کرد: هزاران تن از نیروهای مسلح و غیر مسلح حشدالشعبی و عناصر حزب الله عراق در مقابل سفارت آمریکا در بغداد تظاهرات کردند و با به آتش کشیدن و شکستن پنجره های سفارت به داخل سفارت نفوذ کردند.
در میان صفوف تظاهرکنندگان علیه سفارت آمریکا هادی عامری، قیس خزعلی و ابو مهدی مهندس نیز دیده می شوند.
المهندسپس از چند ساعت نیروهای انتظامی عراق با شلیک گاز اشک آور اقدام به متفرق کردن تظاهر کنندگان کردند و عناصر مهاجم را که به داخل سفارت نفوذ کرده بودند بیرون راندند. وزیر کشور عراق نیز خود را به محل واقعه رساند.
۱۰ نفر از اعتراض کنندگان مقابل سفارت آمریکا در بغداد، بر اثر گاز اشک آور مصدوم شدند.
تلویزیون الحدث افزود:
وزیر کشور عراق با حضور در مقابل سفارت آمریکا،از مهاجمین خواست که فوراً محل را ترک کنند.
عادل عبدالمهدی نیز در پیامی تظاهر کنندگان را به ترک سفارت آمریکا فراخوانده است.
استیون نبیل خبرنگار الحره در توئیتی گفت: حمله به سفارت آمریکا در بغداد در حضور مقامات دولتی و شبه نظامی شامل فالح الفیاض، ابو مهدی المهندس، هادی عامری  و خیلی از رهبران  شبه نظامی و برخی از نمایندگان مجلس عراق صورت گرفته است.
همچنین نخست وزیر عراق حملات اخیر آمریکا را تعرضی غیر قابل قبول توصیف کرد و نسبت به عواقب خطرناک آن هشدار داد
عادل عبدالمهدی: حمله آمریکا به حزب الله اقدامی خطرناک است
شورای عالی امنیت ملی عراق تاکید کرد که عراق میدان درگیری یا طرفی در درگیریهای منطقه‌ای و بین المللی نخواهد بود
شورای عالی امنیت ملی عراق نیز تعرض در قائم، عراق را به بازنگری رابطه و روشهای کار با ائتلاف بین المللی سوق میدهد
نیروهای حشدالشعبی به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند.
نیروهای حشدالشعبی به دروازه اصلی سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند.
هواداران شبه نظامیان کتائب حزب الله عراق تلاش میکنند به سفارت آمریکا در بغداد حمله کنند.
هواداران شبه نظامیان کتائب حزب الله عراق پرچم آمریکا را در مقابل ساختمان سفارت آمریکا در بغداد آتش زدند.
آتش زدن پرچم
نیروهای حشدالشعبی شعارهایی مبنی بر بستن سفارت آمریکا و اخراج سفیر سر دادند.
هواداران حزب الله عراق چادرهای تحصن را در مقابل سفارت آمریکا در بغداد نصب کردند.
جادرهای تحصن
قیس الخزعلی رهبر شبه نظامیان عصائب اهل و هادی العامری رهبر شبه نظامیان بدر به مقابل سفارت آمریکا در منطقه سبز رسیدند.
قیس خزعلیالعربیه امروز سه شنبه ۱۰ دی ماه در گزارشی آورده است:
فرماندهان شبه نظامیان حشد الشعبی عراق به هواداران معترضشان در مقابل سفارت آمریکا در بغداد پیوستند.
فالح فیاض
یکی از درهای ورودی سفارت آمریکا در بغداد به آتش کشیده شد.
‌هواداران شبه نظامیان حشدالشعبی تلاش میکنند به سفارت آمریکا در بغداد حمله کنند.
وزیر کشور و دفاع عراق به محیط سفارت آمریکا در بغداد وارد شدند.
وزیر کشور عراق
در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChaقیام ایران :«فتنهٔ بزرگتر در راه است بزرگ و بزرگ و بزرگتر»
قیام ایران :«فتنهٔ بزرگتر در راه است بزرگ و بزرگ و بزرگتر»


سمفونی وحشت نمایشات جمعه

در جمعه ۶دی ۹۸ ارکستر نمایش جمعهٔ رژیم در شهرهای‌ مختلف کماکان به نواختن «‌سمفونی وحشت» ادامه‌داد.
اگر چه بودند آخوندهایی که در این اکستراسیون «خارج» می‌نواختند، اما ملودی مشترک نمایشات جمعه به یادآوری سال‌روز ۹دی ۸۸ اختصاص داشت؛ روزی که بنا‌ به ادعای آخوندها، رژیم با گردآوری مزدوران خود و به راه‌انداختن یک ضدتظاهرات، قیام ۸۸ را مهار کرد! اما به‌روشنی مشخص بود که هدف از این یاد‌آوری چیز دیگری است! هدف پرداختن به سوژهٔ اصلی بود. سوژه‌ای که با گذشت بیش‌ از یک‌ ماه از قیام هم‌چنان حول شکرگزاری سردمداران نظام ولایت به‌خاطر سرنگون نشدن و ابراز وحشت از قیامهای آتی دور می‌زند.
رتبهٔ اول وحشت‌زدگی متعلق به آخوند محمدعلی ارزنده، خطیب نمایش جمعه در بهار همدان است؛ که ترس خود و نظامش را به رک‌ترین بیان ابراز کرده و بدون رعایت ملاحظات هشدار داد که:
«فتنه یکی دو تا نیست این‌گونه نیست من و شما فکر کنیم یک فتنه ۸۸، فتنه ۷۸، فتنه ۹۶ و ۹۸، نه از این فتنه‌ها متأسفانه زیاد بوده و هست باید حواسمان باشد.... همان‌گونه که مقام معظم رهبری... فرمودند فتنه بزرگتر در راه است بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگتر در راه است».
وی که با فرهنگ مزورانهٔ آخوندی، مردم به‌ستوه آمده را دشمنان اسلام می‌خواند رژیم را به آماده‌باش فراخواند و گفت:
«فتنه که تمام شدنی نیست مگر دشمنان اسلام دست می‌کشند؟ هر وقت که می‌آیند با دید بازتر با آگاهیهای بیشتر که چگونه بتوانند لطمه بزنند... و در مقابل نظام می‌ایستند اینجا باید حواس‌مان باشد».
پاسدار حسین شریعتمداری گماشته ولی‌فقیه در روزنامه کیهان که از سرآمدان رجز‌خوانهای پوشالی در نظام آخوندی‌است؛ هم نتوانست وحشت خودش را از خیزش‌های آتی مردم پنهان کند و این هفته به صحنهٔ نمایش جمعه در تهران شتافت تا هراس خود را با نیروهای وارفته رژیم به اشتراک بگذارد و بگوید:‌ «۹دی پایان فتنه ۸۸ بود نه پایان تمام فتنه‌ها. باید هوشیار بود».

 

اگر می‌شد ۴روز...!

آخوند حسن‌زاده کواکی، امام‌جمعه خامنه‌ای در خبوشان خراسان شمالی ۶دی ۹۸ که سالیان متمادی است در همراهی و همدستی با سردمداران و آقازاده‌های نظام، بر دزدی‌ها و اختلاس‌های میلیاردی آنان چشم پوشیده است، در هول و هراس نسبت به خیزش مردم، نگران اموال عمومی شده و برای مردم اشک تمساح ریخته و دل می‌سوزاند و می‌گوید:
«فقط در دو روز بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان اینها... به دولت خسارت زدند و بنای بر این بود که این ادامه‌دار باشه اگر می‌شد چهار روز، دیگه میلیاردی نبود، کشور را از بین می‌بردند».
جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم این‌چنین وحشت خود و بن‌بست نظامش را اعتراف می‌کند: «اگر اینترنت بسته شود مردم می‌گویند "حکومت مخالف فناوری اطلاعات است"، و اگر بسته نشود آشوب‌ها بیشتر می‌شود».(خبرگزاری تسنیم ۹دی۹۸)

به راستی آخوندها و سایر مهر‌ه‌های رژیم در منابر و مجالس عمومی به چه کسانی هشدار می‌دهند؟! عوامل وابسته به نظام بیش و پیش از هر کس بر این واقعیت مشرفند که مخاطب این حرفهایشان مردم به جان آمده نیستند زیرا ضرب شصت قیام‌کنندگان شورشی عمق کینه و تنفر توده‌ها را نسبت به نظام پلید ولایت نشان می‌داد؛ و این‌که مردم خواهان نابودی تام و تمام این نظام خون‌ریز و فاسد هستند.
بنابراین هدف از این سوت‌زدنهای در تاریکی، دادن قوت قلب به یکدیگر و هشیاری نسبت به خیزش‌های آتی است که به گفتهٔ آخوند ارزنده، بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگتر در راه است و بی‌تردید تمامیت نظام بنا شده بر خون و جنون را خاکستر خواهند کرد.

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChaسایت سازمان مجاهدین خلق ایران - سخن روز :وضعیت خامنه‌ای در عراق؛ تشدید تنش، تعمیق بحرانسایت سازمان مجاهدین خلق ایران - سخن روز :وضعیت خامنه‌ای در عراق؛ تشدید تنش، تعمیق بحران


هجوم نیروهای حشدالشعبی‌ دست‌ساز رژیم ایران به سفارت آمریکا در بغداد در ظهر ۱۰دی ماه بلافاصله در صدر خبرهای جهان قرار گرفت. سرکردگان حشدالشعبی و عوامل شناختهٔ‌ شدهٔ رژیم آخوندی، مانند هادی عامری و قیس خزعلی در این یورش شرکت داشتند و شخصاً آنرا هدایت می‌کردند. این اقدام در واکنش به حملهٔ سنگین هوایی آمریکا در یکشنبه شب،‌ ۸دیماه به مواضع کتائب حزب‌الشیطان عراق بود که زیر چتر حشدالشعبی فعالیت می‌کند.

نقطه عطف در معادلات عراق

این حمله توسط برخی کارشناسان، نقطه‌عطف مهمی در روابط آمریکا با رژیم ایران تلقی شد. چرا که آمریکا این بار برخلاف موارد گذشته در قبال حملهٔ نیابتی مزدوران رژیم در یک پاسخ سنگین نظامی، دهها تن از پاسداران را همراه با شماری از نیروهای حشد‌الشعبی به هلاکت رساند.
با حملهٔ مزدوران رژیم به سفارت آمریکا، بحرانهای فراگیر رژیم وارد مرحله‌ای حادتر شد. پیش از این نیز پاسدار حسین شریعتمداری، نمایندهٔ ‌ ولی‌فقیه ارتجاع در کیهان خامنه‌ای،‌ در واکنش به آتش زدن کنسولگری رژیم در نجف توسط قیام‌کنندگان عراقی، خواستار اشغال سفارت آمریکا در بغداد شد (آبان ۹۸).
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که هدف رژیم از حمله به سفارت آمریکا، هم‌چون سلسله حملات موشکی نیروهای نیابتی رژیم در عراق به مراکز نظامی یا دیپلماتیک آمریکا در عراق، از آغاز قیام مردم عراق منحرف کردن جهت این قیام است، که شعار و هدف محوری‌اش خلع ید از رژیم آخوندی و اخراجش از عراق است. ولید فارس، تحلیلگر برجستهٔ لبنانی ـ آمریکایی و مشاور پیشین رئیس‌جمهور آمریکا در همین رابطه گفت: «هدف اصلی شبه‌نظامیان طرفدار ایران در حمله به سفارت آمریکا در بغداد منحرف کردن توجهات از روی تظاهر کنندگان عراقی در بغداد و بصره است» (۱۰دی).
در همین رابطه رژیم آخوندی از ۲ماه پیش ۱۱فقره حمله به مراکز نیروهای آمریکایی در عراق را پیش برد. اما از آنجا که این حملات بیشتر جنبهٔ تست و نمایش داشت و اساساً اطراف این پایگاهها را هدف قرار می‌داد، پاسخ درخوری از سوی آمریکا دریافت نکرد. همین موضوع رژیم را جری‌تر کرد و در حملهٔ ‌ روز جمعه ۶دیماه، حمله به پایگاه «عین‌الاسد» آمریکا در الانبار، منجر به کشته شدن یک پیمانکار غیرنظامی آمریکایی و مجروح شدن چند سرباز این کشور شد. این رخداد واکنش سنگین دولت آمریکا را در پی داشت و این بار هواپیماهای اف۱۵ایگل ارتش این کشور با حمله به ۵موضع کتائب حزب‌الله عراق، حدود ۴۰پاسدار رژیم ایران و تعدادی مزدور عراقی آنرا کشتند.

بار دیگر، یک دو راهی مرگبار!

با این بمباران و واکنش سنگین نظامی آمریکا،رژیم در برابر یک دوراهی قرار گرفت. اگر به این حمله پاسخ نمی‌داد، با آشکار شدن ضعفش در تعادل‌قوای موجود، نیروهایش هم در عراق و هم در ایران، بیش‌از‌پیش در معرض ریزش قرار می‌گرفتند.
از طرف دیگر اگر به این حمله پاسخ می‌داد، باید پیه پیامدهای خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی آنرا به تن می‌مالید.
به نظر می‌رسد خامنه‌ای در اجبارات ناشی از قیام و ضرورت حفظ نیروهای سرکوبگرش راه دوم را برگزیده است. به‌ویژه به گفتهٔ برخی ناظران سیاسی، خامنه‌ای روی دست‌بستگی رئیس‌جمهور آمریکا در آستانهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور هم حساب باز کرده است.
اما قرار گرفتن بر سر این دوراهی بود و نبود و موج جدیدی از بحران، وضعیت درونی نظام را به‌شدت متلاطم کرده و طرفداران هر یک از این دو راه، طرف مقابل را متهم می‌کنند که راهی که آنها پیشنهاد می‌کنند،‌به نابودی نظام می‌انجامد:
یکی از مهره‌های باند اصلاح‌طلب به نام مجلسی، ضمن هشدار نسبت به این‌که «اوضاع در خاورمیانه وخیم و خطرناک شده» تأکید می‌کند: «حملات اخیر آمریکا در واقع پلانی جدید و خطرناک از تقابل با نفوذ ایران در عراق است. این شکل تقابلی نشان می‌دهد که آمریکا در حال تغییر قواعد بازی در عراق است و می‌خواهد معادله نفوذ در این کشور را بر اساس «برد- باخت» با ایران تنظیم کند». (روزنامهٔ اعتماد-۱۰دی)
معنی این هشدار آن است که موضع آمریکا در رابطه با جریانهای عراق از این پس از یک نظاره‌گر به یک‌طرف فعال تبدیل شده که با توجه به قیام مردم عراق و تعادل‌قوای موجود، بازندهٔ آن رژیم خواهد بود.
اما دستهٔ دیگر استدلال می‌کنند که کوتاه‌آمدن رژیم در عراق باختی استراتژیک برای نظام است.
برای نمونه روزنامهٔ ‌ حکومتی حمایت طی مقاله‌یی به بحران سرنگونی رژیم اشاره کرده و می‌نویسد: «برداشت آمریکا این است که ایران در حال حاضر، سرگرم رتق و فتق پس‌لرزه‌های ناشی از آشوب‌های آبان ماه است و به کار دیگری جز رفع مشکلات داخلی نمی‌رسد. به همین دلیل، سرمایه اجتماعی و توان نظام اسلامی کاهش‌یافته، تمرکز خود در منطقه را از دست داده و در گوشه رینگ قرار گرفته است!» (روزنامهٔ حکومتی حمایت ـ ۱۰دی).

تغییر وضعیت آمریکا از یک نظاره‌گر به یک کنشگر

همین مقاله به زبان معکوس به هدف دیگر رژیم از این بحران‌آفرینی اشاره کرده و می‌نویسد: «آنچه در هیئت‌های اندیشه‌ورز آمریکایی تصمیم‌سازی، و در اتاق بیضی کاخ‌سفید تصمیم‌گیری شده عبارت است از کمرنگ کردن نفوذ و حضور منطقه‌یی ایران»
به این ترتیب با وارد شدن رژیم در فاز جدیدی از تنش با آمریکا، بحران سرنگونی رژیم که از یک‌سو با قیام آبان وارد فاز بازگشت‌ناپذیری شده و قیام مردم عراق هم به آن ضریب زده، اکنون وضعیت کیفاً جدیدی پیدا کرده و به روند سرنگونی نظام آخوندی شتابی مضاعف خواهد بخشید.

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


فعالیت تبلیغی کانون‌های شورشی مجاهد خلق و به آتش کشیدن مراکز سرکوب و فریب ودجالیت رژیم در شهرهای میهن – ۱۰دیفعالیت تبلیغی کانون‌های شورشی مجاهد خلق و به آتش کشیدن مراکز سرکوب و فریب  ودجالیت رژیم در شهرهای میهن – ۱۰دی


کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای میهن در ادامه و استمرار قیام فعالیت‌های تبلیغی خود در نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی در نقاط مختلف تهران و هم‌چنین به آتش کشیدن مظاهر سرکوب و فریب رژیم شامل مراکز بسیج ضدمردمی و حوزه‌های جهل و جنایت رژیم شب را می‌شکافند و گرمای دیگری به قیام می‌بخشند تا دشمن هرگز گمان نبرد که توانسته قیام را سرکوب کرده و تا مدتی با خیال راحت به چپاول و دزدیهایش ادامه دهد.
کانون‌های شورش و قیام هر لحظه در کمین‌اند که طرحی نو دراندازند و این تلاشها تا سرنگونی محتوم این رژیم پابگور ادامه خواهد داشت.
تهران- کانون شورشی۳۱۵
نصب بنر مسعود رجوی در خیابان قصر با شعار: مسعود رجوی- سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است
تهران – کانون شورشی ۵۰۶
نصب بنر مریم رجوی در خیابان خواجه نصیر طوسی با شعار: خامنه‌ای و روحانی به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند.
تهران- کانون شورشی۷۲۷
نصب بنر مریم رجوی در شهر قدس با شعار: مریم رجوی- انهدام کاخ ستم و بیداد ولایت فقیه نزدیک است


تهران- -کانون شورشی۲۶۳
نصب بنر مریم رجوی در خیابان سبلان با شعار: کانون شورشی راهگشا و راهنمای نسل شورش و عصیان


تهران- کانون شورشی ۳۱۸
به آتش کشیدن مرکز سرکوب موسوم به حوزه مقاومت بسیج ضد عاشورا و موحدین
تهران- کانون شورشی ۴۴۷
به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت در چیذر موسوم به حوزه علمیه چیدز


ماهشهر - کانون شورشی ۶۱۵
به آتش کشیدن بنر ۹دی رژیم و تصویر منحوس خامنه‌ای
کرج - کانون شورشی ۸۵۲
به آتش کشیدن بسیج ضدمردمی
ایرانشهر- کانون شورشی ۷۳۲
به آتش کشیدن تابلوی بسیج ضدمردمی
بوشهر (جم)- کانون شورشی ۶۱۶
به آتش کشیدن بسیج ضدمردمی

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha