Monday, April 20, 2015

«محمـد كرمـي»از لباس شخصي هـاي بـرون مـرزي رژيـم(نـوپـو) انجمن نجات ايران.
«محمـد كرمـي»از لباس شخصي هـاي بـرون مـرزي رژيـم(نـوپـو) 

محمد كرمي از مزدورلمپن هاي خارج كشوري رژيم و يكي از لباس شخصيهاي«نيروي ويژه پشتيباني از ولايت»، نوپو، مي باشد كه در اروپا عليه مجاهدين و مقاومت ايران به توطئه چيني و انجام مأموريت از طرف اطلاعات بدنام رژيم اقدام مي كند.
شمه يي از مأموريتهاي محمد كرمي
در آستانه گردهمايي بزرگ 6 تير93 مقاومت ايران در ويلپنت پاريس كه با استقبال پرشور هموطنان از كشورهاي مختلف و با همبستگي گسترده جهاني مواجه گرديد، گشتاپوي ملايان با يك حركت مستأصلانه چند مأمور خود از گوشته و كنار را گردآوري كرده و به پاريس فرستاد.
مأموران شناخته شده وزارت از جمله محمد كرمي، سبحاني، علي اكبر راستگو، همايون كهزادي، محمود سپاهي، غفور فتاحيان، عليرضا نصرالهي، محمد رذل، قربانعلي حسين نژاد، بتول سلطاني، حميرا محمدنژاد، رابعه شاهرخي، عكس هاي اين ولگردي در پاريس را بعنوان يك اقدام عليه مجاهدين براي وزارت فرستاده تا دستمزد خود را دريافت كنند.
رسانه هاي رژيم ورشكسته بلافاصله صحنه مضحك اين چند مأمور در پاريس بعنوان حركت منتقدان مجاهدين! را در شبكه هاي مختلف جام جم، شبكه خبر ، كانال يك و… موسسه راهبردي ديدبان رژيم و سايتهاي زنجيره اي وزارت بارها پخش كردند.
وزارت اطلاعات تحت عنوان موسسه راهبردي ديدبان
قدرداني از نوري مالكي به خاطر كشتار52مجاهد اشرفي
محمد كرمي(حسن مراديان) پس از قتلعام52مجاهدخلق در 10شهريور92 در اشرف، توسط لشكر كثيف مالكي، به همراه تعداد ديگري از خائنين و مأموران وازرت اطلاعات تحت عنوان«گروهي از جدا شدگان از سازمان مجاهدين»، در يك نامه سرگشاده به «نخستوزير عراق نوري المالكي»«نهايت قدرداني و سپاسگزاري خود از اقدامات اخير دولت عراق…» را اعلام كرده و جهت برآورده كردن نيات پليد وزارت اطلاعات رژيم نوشتند:
«… ما مي خواهيم که با هماهنگي و همکاري يونامي و نهادهاي ذيربط سازمان ملل متحد و سفارتخانههاي کشورهاي اروپايي و آمريکا در جهت جداسازي افراد و بدنه پايين سازمان در کمپ مذکور از رأس و رهبري تشکيلات مخوف آن و اعلام انحلال اين رهبري و تشکيلات و خودداري از به رسميت شناختن و مذاکره با آن تحت پوش دروغين و موهوم نمايندگان ساکنان ليبرتي تلاش لازم مبذول گردد، ما جدا شدگان از سازمان مجاهدين خلق نيز آماده ايم در اين راستا تمام تجارب خودمان را در اختيار دولت عراق و سازمان ملل و کميساريا عالي پناهندگان ملل متحد قرار بدهيم… 1- محمد كرمي2- بهزاد عليشاهي3- علي اكبر راستگو……» (اينترلينك 15اسفند92)
محمد كرميبه طور حرفهيي در خدمت شبکه اطلاعاتي و جنگ رواني و بعضاً به عنوان عضو تيمهاي ضربت اين شبکه، براي ضرب و جرحِ مخالفين و پناهندگان سياسي فعاليت دارد.
از ديگر فعاليتهاي محمد كرمي، اراجيف گويي ِ اين عنصر كثيف در رسانه هاي وابسته به وزارت اطلاعات هم چون تلويزيون مردم و …، ارسال پيام هاي صوتي به مزدوران در سيرك ولايت در اشرف، مصاحبه با ديگر مزدوران عليه مجاهدين… را مي توان برشمرد.

            محمد كرمي و پارسا سربي                                      بهزاد عليشاهي- بهيه جيلاني- محمد كرمي

تشبثات مايوسانه گشتاپوي ملايان در آستانه گردهمايي بزرگ ويلپنت پاريسخرداد91
در آستانه گردهمايي بزرگ 3 تير91 ايرانيان در ويلپنت پاريس كه … به دنبال حكم قاطع دادگاه فدرال استيناف آمريكا عليه برچسب تروريستي، گشتاپوي ملايان با تشبثات مذبوحانه تلاش كرد با اعزام مأموران و شكنجه گران اطلاعات آخوندي به پاريس و با به كارگرفتن مهره هاي مستعمل و مزدوران پيشاني سياه خود و گردآوردن آنها در فرانسه بر ابعاد شكست هاي فضاحت بارش در مقابله با مقاومت ايران سرپوش بگذارد. … اين تحركات مستقيما زير نظر آخوند حيدر مصلحي وزير اطلاعات ملايان و با مسئوليت شكنجه گري بنام جواد مهديان مديركل اداره التقاط (بخش ويژه مجاهدين) انجام ميشد… اطلاعات آخوندي مبالغ قابل توجهي در بغداد و در اروپا در اختيار مزدوران براي فعاليت عليه سازمان مجاهدين قرار داده بود ….  وزارت اطلاعات در سفر ماه مارس سبحاني به بغداد مقداري پول نقد بابت تقسيم بين مزدوران به او داد اما او پول ناچيزي به كهزادي و سپاهي و ناصري و نصرالهي و فتاحيان و رزاقي و كرمي و صرافپور و نادري داده و بقيه را براي خود برداشت كه باعث تشديد دعوا در درون آنها شده بود. (لينك به اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت 22خرداد91)
از سوي ديگر محمد كرمي در بسيج اوباشان گشتاپوي آخوندي در استان والدواز در سالهاي88-89 شركت داشت. وي دست اندركار راه اندازي تجمعات مزدوران عليه مجاهدين و اشرف به همراه ساير مأموران رژيم هم چون كريم حقي- ادهم طيبي(ميلاد آريايي)، بهزاد عليشاهي و… بوده است.
محمد كرمي، عليشاهي، رضا صادقي جبلي و ادهم طيبي در تجمع مزدوران در پاريس عليه اشرف- تير89

بسيج سخيف مزدوران اطلاعات عليه مقاومت ايران در مركز استان والدوآزدر فرانسه
روز هفتم آذرماه88، اطلاعات بدنام آخوندها در يك واكنش هيستريك و ابلهانه، يك دوجين از مزدوران خود را براي ايجاد سرو صدا و لجن پراكني عليه مقاومت ايران در مركزاستان والدواز تخليه كرده و به جست وخيزهاي ميموني در اين رابطه ناگزير كرد. مزدوران گشتاپوي آخوندها كه با تعدادي پناهجوي اجيرشدة افغاني و آفريقايي به عنوان سياهي لشكر حدود20نفر بودند، از كشورهاي مختلف اروپايي بارزده شده و با چند خودرو به سرژي پونتواز، منتقل شده بودند.
اسامي مزدوران از پيش افشا شده عبارت بود از: محمدكرمي، عليرضا نصرالهي, محمد بازيارپور، حسن پيرانسر، منصور نظري و محمد رزاقي از فرانسه، كريم حقي و بهزاد عليشاهي از هلند، بتول ملكي از سوئيس، عباس صادقي نژاد، محمد حسين سبحاني و علي قشقاوي از آلمان
مزدوران، بهزاد عليشاهي- كريم حقي- محمد كرمي(حسن مراديان)

آنان چندين گوني بروشور و تعدادي پلاكارد براي توزيع و نصب در راه آهن سرژي پونتواز بهمراه داشتند كه از قبل توسط سفارت رژيم تهيه شده بود. پناهجويان بي خانمان و اجير شدة افغاني و افريقايي بعداً گفتند كه از ماهيت سياسي و مزدوري عوامل اطلاعات آخوندها مطلع نبودند و به آنها گفته شده بود براي تظاهرات عليه احمدي نژاد به سرژي پوانتواز مي‌روند! جست وخيزهاي ميموني مزدوران با تعجب و اعتراض شهروندان فرانسوي مواجه شد و بروشورها و جزوات وزارتي دقايقي بعد به سطلهاي زباله ايستگاه راه آهن ريخته شد.
عوامل اطلاعات آخوندي وقتي مانور پرسخافت خود را نقش بر آب ديدند با لمپنيسم و دهان دريدگي خاص به هتاكي عليه شهروندان فرانسوي و ايرانيان و هواداران مقاومت پرداختند و تلاش كردند درگيري ايجاد كنند. اما ايرانيان آزاده به شعارهاي “مرگ بر ديكتاتور”و “مرگ برخامنهاي” بسنده كردند. … (بخشي از اطلاعيه دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ايران8 آذر1388)
مقاومت ايران به كشورهاي اروپايي و به ويژه فرانسه نسبت به حضور چنين مزدوراني كه علاوه بر جاسوسي و گردآوري اطلاعات، سرپل اقدامات تروريستي براي گشتاپوي آخوندها محسوب مي شود هشدار داده و نسبت به دستگيري و اخراج جاسوسان و مزدوران وزارت اطلاعات رژيم فراخوان داده بود.
تيف و وزارت اطلاعات، اعزام به اروپا
محمد کرمي بدليل سختيهاي ناشي از پيچيدگيهاي مبارزه، در تيرماه ۸۴ به تيف، خروجي تحت كنترل آمريكايي ها رفت و در آنجا بلافاصله به خدمت وزارت اطلاعات درآمد.
در اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق ايران در 23فروردين87 آمده است: «محمد رزاقي، نادر نادري، مجيد روحي، محمود ‏خالقي، حسن پيرانسر و محمد كرمي باند وابسته به وزارت اطلاعات را در تيف تشكيل ميدادند. آنها با يك تلفن موبايل مستقيماً با وزارت اطلاعات در تهران در تماس بودند و دستور ميگرفتند».
تصاويري از محمد كرمي و محمد رزاقي(محمد رذل) در تيف- چراگاه وزارت اطلاعات

بعد از خروج اين نفرات از تيف، ارتباطشان با وزرات اطلاعات در اربيل عراق از طريق كنسولگري رژيم در اربيل فعالتر شد. در همين رابطه در اطلاعيه 23فروردين87 آمده بود:
«آنان پس از خروج از تيف چندين هفته در پاتوق كنسولگري و عوامل رژيم در اربيل به سر برده و اطلاعات آخوندي درصدد انتقال آنها به اروپاست.پس از تعطيلي تيف، گشتاپوي ملايان مأموران خود را در مقري در شهر اربيل عراق جنب کنسولگري رژيم اسکان داد تا آنها را متشکل نمايد. اين محل پاتوق عوامل رژيم براي جذب ساير نفرات تيف بود.
کرمي مزدور به همراه محمد رزاقي و مجيد روحي و… صحنه گردان اين مرکز شده بودند».
در اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در تاريخ 4شهريور87 در باره اعزام اين مزدوران به اروپا آمده است: «وزارت اطلاعات آخوندي, در اواخر ژوئيه 2008 چهار مزدور پيشاني سياه به نامهاي محمد رزاقي، نادرنادري، مجيد روحي و محمد كرمي را به منظور لجن پراكني، جاسوسي و زمينه سازيهاي تروريستي به فرانسه اعزام كرده است. اين مزدوران پس از خروج از تيف و مستقر شدن در پاتوق كنسولگري رژيم در اربيل، حوالي عيد امسال به سليمانيه و سپس به ايران برده شدند.
آنها در تهران توسط بازجويان و دژخيمان اطلاعات براي مأموريتهاي جديد توجيه و با هزينه و امكانات گشتاپوي ملايان و شبكه خارج كشوري اش به فرانسه اعزام شدند».
محمد کرمي ابتدا به فرانسه فرستاده شد، اما از اداره پناهندگي اين کشور جواب منفي گرفت.
سپس  به صورت غير قانوني به سوئد رفت تا در آنجا پناهنده شود ولي درپي اعتراض پناهندگان سياسي و مخالفين رژيم در آن کشور، اداره پناهندگي سوئد نيز به او پاسخ منفي داد و وزارت اطلاعات مجدداً او را در فرانسه مستقر کرد.
کرمي اين لباس شخصي وابسته به نوپو (نيروي ويژه پشتيباني از ولايت)، در اين مدت به طور تمام وقت درخدمت وزارت اطلاعات بوده و در اغلب برنامه ها و طرحهاي گشتاپوي آخوندها عليه پناهندگان سياسي و مقاومت ايران  به توطئه چيني اشتغال داشت.
بخشي از افشاگريهاي علي پاك
در رابطه با فعاليتها و ارتباطات عوامل اطلاعات در اروپا، علي پاك، كه خود نيز مدتي را بين خائنين بوده ولي بعد از اطلاع از رابطه هاي آنها با رژيم و مأموريت هاي آنها عليه مجاهدين و مقاومت ايران، تصميم به جدايي از آنها گرفته و اقدام به افشاگري نمود، در يك گزارش روشنگر به دبيركل عفو بين الملل در26فروردين88 نوشته است: (برگرفته از افشاگري علي پاك)
1. فعاليت هاي وزارت اطلاعات و عوامل وابسته به آن درتيف: از بدوورود به تيف نقش رژيم و افراد وابسته به آن برايم كاملا محسوس و مشخص بود. افراديكه در تيف به خدمت رژيم در آمده بودند، خطوط وزارت اطلاعات را از طريق ملاقات حضوريو يا تماس تلفني دريافت كرده و به اجرا مي گذاشتند. كساني مانند نادر نادري، محمدرزاقي، محمد كرمي، مجيد روحي، جمشيد چارلنگ، حسن پيرانسر، حامد صرافپور، حميدسياه منصوري و … شبكه اصلي وزارت اطلاعات در تيف را تشكيل ميدادند.
هنگامي كهآمريكائيها تيف را تعطيل كردند، آنها نفرات را تشويق به بازگشت به ايران ميكردند واز آنها ميخواستند تا با مراجعه به سفارتخانه و كنسولگريهاي رژيم در كردستان عراق ويا بغداد از كمك هاي رژيم و عواملش برخوردار شوند.
5. شبكه وزارت اطلاعات دركشورهاياروپائي:
 با ارتباطات نزديكي كه با علي قشقاوي داشتم بتدريج متوجه شدم تشكيلاتياز «جداشده ها» در كشورهاي مختلف بخصوص فرانسه، آلمان، هلند وجود دارد كه كاراصلي آنها ضديت با مجاهدين و شوراي ملي مقاومت است. در هر كشور يك يا چند سرشبكهوجود دارد كه به علي، نفر وزارت اطلاعات در سفارت رژيم در فرانسه وصل هستند.
علي قشقاوي براي اخذ دستورات وزارت اطلاعات چندين بار بهصورت غيرقانوني از طريق كشور تركيه به ايران تردد داشته است. بنا به اعتراف خودشآخرين بار سال گذشته از طريق كشور تركيه به ايران رفته سپس بازگشته است. قشقاوي درآخرين سفرش ترتيب اعزام تعدادي از تيفيهايي كه به ايران رفتهبودند نظير نادر نادري و محمد رزاقي و محمد كرمي را به كشور فرانسه داده است.
 6.  شبكه رژيم در كشور آلمان: …سرشبكه اصلي رژيم در آلمان علي قشقاوي ميباشد, او از مهره هاي مورد  
اعتماد وزارتاطلاعات و از افراد امتحان پس داده رژيم آخوندي است. …
 نامبرده براي اخذ دستورات وزارت اطلاعات چندين بار بهصورت غيرقانوني از طريق كشور تركيه به ايران تردد داشته است. بنا به اعتراف خودشآخرين بار سال گذشته از طريق كشور تركيه به ايران رفته سپس بازگشته است, در حاليكهظاهرا او يك پناهنده سياسي است و قانونا حق رفتن به ايران را ندارد و بايد پناهندگياش لغوگردد.
قشقاوي درآخرين سفرش ترتيب اعزام تعدادي از تيفي هايي كه به ايران رفتهبودند نظير نادر نادري و محمد رزاقي و محمد كرمي را به كشور فرانسه داده است.…
7. شبكه وزارتاطلاعات درفرانسه:
مسؤليت عناصر وابسته به رژيم در فرانسه برعهده كريم حقي(مقيمهلند) و جواد فيروزمند(مقيم فرانسه) است كه هر دو آنها به همان مأمور وزارت اطلاعاترژيم در فرانسه به نام علي وصل هستند و علي خطوطي را كه بايد به پيش ببرند به آنهاابلاغ كرده و هزينه هاي ماهيانه آنها را مي پردازد.
نفراتي كه به كريم حقي وصلهستند عبارتند از: عباس صادقي نژاد، حسن پيرانسر، حميدسياه منصوري، نادر نادري، محمد رزاقي، منصور نظري، حامد صرافپور، محمد بازيارپور و محمد كرمي كه در يك انجمنپوششي وزارت اطلاعات به نام ”ايران باستان – راه درخشان” فعاليت ميكنند.
موارد فوق بخشي از توطئه هاي وزارت اطلاعات عليه مجاهدين است كه توسط مزدوران و خائنيني هم چون محمد كرمي اجرا مي شود.
با شناسايي اين مزدوران، توطئه هاي رژيم عليه مجاهدين و مقاومت ايران و پناهندگان ايراني در خارج كشور را افشا كنيد.

No comments:

Post a Comment