Monday, April 27, 2015

جمشید پیمان مــــی تـــــــوان و بـــــــایـــــــد

مريم رجوي رئيس جمهور بر گزيده مقاومت ايران 
گفتی که ؛ می توانم و باید . . .
در واژه ی امید که گل داد بر لبت ،
در غنچه ی بهار،که بشکُفت در دلت،
در آرزوی پَر زده درباغ سینه ات،
در رفعتِ نگاهِ تو خواندم که ؛ می توان .

گفتی که ؛می توانم و باید . . .
در همنوائیِ دل ما با امیدِ تو،
در شعله های سرکشِ خشم و خروش خلق
ــ آن دم که می گرفت پیکر دشمن ــ ،
در پویه های خیزش مردم،
در جوشش صدای تو خواندم که؛ می توان .

گفتی که ؛ می توانم و باید . . .
در لحظه ای که هزاران ستاره سوخت ،
در پاره های دل که فرو ریخت بر زمین ،
در استقامتی که بر آمد ز تیره خاک ،

بر صخره های عزم تو خواندم که ؛ می توان .

No comments:

Post a Comment