Sunday, May 31, 2015

انجمن نجات ايران .من و تو «ما»ی بی تا، بی نظیریم م. سروش

انجمن نجات ايران
من و تو «ما»ی بی تا، بی نظیریم
بیا تا دست همدیگر بگیریم

یکی بودن به جایی نابَرَد ره
که در قید تک و تنها اسیریم

طریق و راه مردم راه حق است
بیا جز این ره و رسمی نگیریم

به یاد لاله های خون تپیده
برای فتح فردا ناگزیریم

به نام نامی یک خلق در بند
به جنگِ دشمنی دون و شریریم

همه همراه و همدل بی محابا
به روز حادثه غرّان چو شیریم

به یُمن همدلی ها می توانیم
خبر از روز آزادی بگیریم

وطن در چنگ دزدان تبهکار
چرا این خانه را ما پس نگیریم؟!

مبادا باب غفلت را گشائیم
اگر آگه بر این امر خطیریم

تلاشی مستمر تا روزِ پایان
بر این عهد و بر این پیمان بمیریم

بُود بالاتر از این ارزش آیا
که با آزادگان ما، هم مسیریم؟!

در آئینه نبینی بهتر از این
من و تو «ما»ی بی تا، بی نظیریم

م. سروش
30
ماه مه 2015 میلادی (9 خرداد 1394)

No comments:

Post a Comment