Wednesday, August 5, 2015

انجمن نجات ایران .شادى برده هاى عصر جديد درايران صالح كهندل

انجمن نجات ایران 
غضنفركه يك عمر كارش قشوكردن قاطر ارباب بود، با آب وتاب،تعريف ميكرد:نجات پيداكردم،ازبابت اينكه قاطرارباب راالاغ خطاب كرده بودم مرا محكوم كردندكه يك گوشم راببرند وصدضربه تازيانه بزنند تا عبرتى براى ديگران باشد، اما باالتماس من وپادرميانى بزرگان، ارباب من رامورد لطف خود قرارداد وقراربراين شد گوشم را
ببرند وبه جاى تازيانه درانظارعمومى از قاطر طلب پوزش بكنم،حقا،موجودى مثل غضنفركه خودراتنها يك برده حلقه
به گوش ارباب ميدادند وهيچ دنيايي غيرازآن را نمى شناسد و تجربه نكرده بايد با چنين عمل كرداربابش جشن وپايكوبى بكند.
خبرهاى رسيده حاكى ازاين است كه بعدازاتمام خيمه شب بازى هسته اى( برجام) درشرايطى كه دهها نفر ازجوانان وطن درزندانهاى رژيم حلق اويز شدند،ودهها نفر درانفرادى ها براى إعدام لحظه شمارى ميكنندعده اى از أفراد شناخته شده بدون كوچكترين توجه به جنايات فوق، جار وجنجال به پاكردندكه:خامنه اى دلشبه رحم آمده وتعدادى از زندانيان سياسى سرشناس را مورد لطف ورحمت خود قرار داده و آنها را عفو كردندوبه خاطرهمين رويداد مهم تاريخي به همديگر تبريك گفته ونقل ونبات پخش كردند ودوستان رسانه اى خارجى وداخلي آنها ( آيت الله بى بى سى راديو فردا٠٠٠رسانه هاى موسوم به إصلاحات ٠٠٠)طبق سنت قبلى
در پوشش خبرى اين مزخرفات عقب نمانده وسنگ تمام گذشته البته براى اينكه اين همايش مسخره واقعى ديده شودبه اسنادى مثل :آزادى سخنگوى ستاد تبليغاتي موسوى درروستاى٠٠٠وآزادى ٥و٦ نفر افراد بى نام ونشانكه چندروزازحبس آنهاباقى مانده بوداشاره كردند وازهمه مهمترشكستن حكم تبعيد آقاى زيد آبادى بود،انگاربزرگترين تحول صد سال اخيرايران درحوزه حقوق بشرشكل گرفته، بگذريم،به قول : آدم كوچولوهابايد نسبت به آدم گنده ها
گذشت داشته باشند٠بنابراين چنانكه ذكرشد هركس كه خودرابرده اى بيش درقبال آخوندهانمى بيندوتمام حيات سياسى واقتصادى در آن مناسبات سپرى شده،ودنياي غيرآن را نمى تواند بفهمد حق دارددربرابرتكه استخوانى دم تكانبدهد٠و به اين شيوه كنش واكنش درفرهنگ رژيم آخوندى ميگويند:عفو وبخشش ارباب و كرنش نوكر، واما آنچه به ما درفرهنگ اصيل ايران بر مي گردد
عفو يعنى : ازخطاها وگناهان كسى چشم پوشى كردن وبااو به نرمى رفتار كردن با اين حساب آنهاكه مورد عفو قرارمى گيرندازقوم ظالمان وآنهاكه قرار است عفو بكنندازقوم ظلم شده گان مى باشند.بنابراين من كه نمونه كوچكىازنسل مظلومين از جانب رژيم ضد بشرى هستم ، ازدرون زندان جهنمي گوهردشت كرج با صداى بلند فرياد ميزنم ومى گويم :من و نسلى كه ماوابسته به آنيم نه برده واربه آخوندها نگاه ميكنيم نه چشم به دستان آلوده به خون قاتلان مردميران مى دوزيم، نه مثل مهدى هاشمي ها نسل اندر نسل پوست واستخوانمان ازغارت و چپاول مردم شكل گرفته كهدر مقابل شاه دزدها طلب بخشش بكنيم.وآنكه بايد دنبال عفو باشد رژيم آخوندى با تمام مهره هاى ريز ودرشتش ازخامنه اى گرفته تارفسجانى وروحانى،خاتمى،..كه وجودشان براى مردم ايران جز نكبت بدبختى نبوده ونيست ونهمردم ايران ونمايند گان واقعى آنها چه در زندان يا در هرنقطه از كره خاكى كه براى نجات مردمشان جانفشانى ميكنند.واگر كسى دربى گناهى ما شك دارد يا خودش را خرفتى زده مى تواند ازرژيم بخواهد قسمتى از فيلم دادگاهى كه حتىبا قوانين مزخرف خودشان محاكمه شديم از تلويزون پخش كنند تا مردم قضاوت بكنندوآماده هستم اگر امكان دارد مراعداز١٠ (ده) سال در زندانهاى وحشتناك رژيم محاكمه كنند ودر ديد اذهان عمومى قرار دهند واين درخواست را با ده باراعدام شدنم با جان ودل قبول ميكنم . ويقين دارم كه رژيم جسارت پخش لحظه اى از آن به اصطلاح محكمه را ندارد

صالح كهندل زندان جهنمي گوهردشت

No comments:

Post a Comment