Wednesday, February 24, 2016

خانم مریم رجوی: نتیجه نمایش انتخابات هرچه باشد تمامیت رژیم را تضعیف، مخاصمات درونی آخوندها را تشدید و خشم عمومی از نظام را دوچندان می کند


24 فوریه 2016 :پیام خانم مریم رجوی :

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در ارتباط با نمایش انتخابات مجلس و خبرگان آخوندی گفت: نتیجه این نمایش که کمترین مشروعیتی از نظر مردم ایران ندارد هر چه که باشد، تمامیت دیکتاتوری دینی را تضعیف، بحرانهای درونی آن را تشدید و انزجار و خشم مردم از باندهای فاسد و تبهکار آخوندی حاکم را دو چندان می کند. وی افزود: رژیم آخوندی حق حاکمیت مردم و انتخاب آزادانه آنها را به طور کامل نفی می کند. بازیهای انتخاباتی ابزاری برای قالب کردن این خلافت قرون وسطایی به قرن بیست و یکم و وسیله یی برای حذف رقبا از صحنه است. با اینکه همه کاندیداها از وفاداران به ولایت فقیه هستند و سالها در جنایتهای رژیم دست داشته اند، بخش اعظم آنها به خاطر کمترین فاصله با خامنه ای حذف شدند. عکس العمل روحانی در قبال این تصفیه گسترده بار دیگر نشان داد او نه اراده‌یی برای تغییر وضعیت دارد و نه چنین توانی. هدف او در ورای کلمات فریبنده حفظ تمامیت رژیم و موقعیت خودش است. بحران در این رژیم که پس از عقب نشینی ناگزیر از بمب اتمی تشدید شده، امروز به رأس حاکمیت رسیده است. هژمونی و سیطره خامنه ای در درون نظام مخدوش و تابوی به چالش کشیدن و طرح موضوع جانشینی او شکسته شده و به یک کشاکش روزمره علنی تبدیل شده است. خامنه ای با ایجاد کمیته یی از بالاترین فرماندهان پاسداران شخصاً روند حذف بیرحمانه رقبا را هدایت کرد، اما نتوانست بحران را مهار کند. هشدارهای روزمرة سرمداران رژیم در مورد «فتنه خطرناک تر از سال 88» از هراس آنها از قیام عمومی خبر می دهد. خانم رجوی با تأکید بر اینکه نمایش انتخابات این هفته با خشم و نفرت مضاعف مردم از نظام آخوندی و باندهای رقیب آن مواجه است گفت: رژیم مانند همیشه با تقلب و رأی سازی نجومی تلاش می کند میزان مشارکت را چند برابر نشان دهد؛ اما امسال حتی محافل درونی و حاشیه یی رژیم نیز از بی نتیجه بودن انتخابات صحبت می کنند. لذا خامنه ای با صدور فتواهای مسخره شرکت در انتخابات را وظیفه شرعی و واجب عینی و رأی سفید را خلاف شرع اعلام کرد و گفت: «شرکت زنان در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست». هدف ترغیب منتسبین نظام و خانواده های آنها به شرکت در انتخابات است.به این ترتیب بعد از برجام، برخلاف برخی انتظارات در غرب، خامنه ای با تشدید سرکوب داخلی و لشکرکشی به سوریه و تلاش برای حفظ هژمونی بر مجلس و خبرگان ارتجاع، مذبوحانه تلاش می کند از سرنگونی رژیم جلوگیری کند؛ اما این نمایش برنده یی در درون رژیم ندارد و تمامیت رژیم بازنده آن خواهد بود. هم خشم و انزجار مردم از آخوندها و هم مخاصمات درونی آنها عمیق تر و تشدید می شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

4 اسفند 1394(23 فوریه 2016)

No comments:

Post a Comment