Thursday, June 23, 2016

هزار اشرف و ارتش آزادي
منبع : ایران افشاگر ، 23 ژوسن 2016 

لینک 

هزار  اشرف و ارتش آزادي ـ يدالله يزدي

در آستانة گردهمايي بزرگ مقاومت ايران در پاريس، بار ديگر چرخ‌هاي اين كارزار بزرگ مقاومت ايران در 4 گوشة جهان با حمايت گستردة ايرانيان شريف، شخصيت‌هاي برجستة بين‌المللي و نمايندگان پارلمان كشورهاي مختلف و كارزار بي‌وقفة اشرف‌نشان‌ها براي برپايي هرچه پرشكوه‌تر اين گردهمايي به‌راه افتاده تا روز شنبه 19 تير (9 ژوئيه) در سالن بورژة پاريس، شاهد طنين عزم و ارادة ملي و ميهني ايرانيان و حاميان آنان براي برقراري دموكراسي در ميهنمان با هزار اشرف و ارتش آزادی، باشيم.
همه ساله در سالروز كودتاي نافرجام 17 ژوئن 2003، رفراندوم بزرگ «نه» به‌آخوندها در پاريس انجام مي‌شود. اين گردهمايي مقارن با 30 خرداد، روز شهدا و زندانيان سياسي، سالروز تاسيس ارتش آزاديبخش ملي ايران و سرآغاز انقلاب ايدئولوژيك دروني مجاهدين است.
در سوم ژوئية 2003 خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيدة مقاومت در اولين سخنراني خود پس از آزادي از زندان فرانسه، زيبايي ارزش‌هاي انساني را از دل پلشتي‌هاي ارتجاع و استعمار بيرون كشيد و چهرة واقعي فرانسه را، نه در عمليات پليسي خشونت بار و بند و بست‌هاي تجاري و سياسي، بلكه در حمايت مردم آزادة فرانسه مي‌ديد. او حمايت بي‌دريغ مردم شريف فرانسه به‌خصوص سمبل آنان خانم ميتران فقيد از مقاومت ايران را ستود و گفت آنان: «…شكوه ارزش‌هاي فرانسه و مقاومت فرانسه را اين بار در برابر فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران بازتاب نمودند.».
چند سال بعد كه در اثر نبرد بي امان و تلاش جانفرساي خانم مريم رجوي، مركزلشكر بهتان علیه مجاهدین در انگلستان فروريخت، رهبر مقاومت در بيان شيوا و برحقي‌ در اين مورد گفتند: «…این است اجر صبر و ثبات مریم و ثمر زحمت فوق طاقت اوكه در این سال‌ها، در دفاع از حرمت مجاهدان اشرف‌نشان و آزادى‌ستان و در دفاع از مقاومت ایران و تنها جایگزین دمكراتیك از دل و جان سوخت و پرتوهاى شرف و غیرت و همبستگى را در دل‌ها برافروخت. تا راهبند ارتجاعى و استعمارى را با نیروى مقاومت و وجدان درهم بشكند و راه آزادى و سعادت خلق محروم و میهن محبوب را بازبگشاید…»
اجتماع لشكري سترگ از ايرانيان آزاده و اشرف نشان‌ها و شخصيت‌هاي تراز اول سياسي 5 قارة جهان در پاريس، از يك سو نمادي شكوهمند از رسم ايستادگي و حقانيت مقاومت مردم ايران را به‌نمايش ميگذارد، از سوي ديگر بيانگر خفت‌وخواري و تلاشهاي مذبوحانة خليفة ارتجاع در سايت‌هاي زنجيره‌يي وزارت بدنام است كه كاسةگدايي برداشته و از همان‌ها كه تا به‌حال شيطان كوچك و بزرگ خطابشان مي‌كرد، التماس كند كه: «جلوي انجام مراسمي همچون ۹ جولاي را بگيريد!» (از سايتهاي زنجيره اي وزارت اطلاعات تاريخ22خرداد95)
ترس و وحشت و سوزش خليفة ارتجاع از اعتبار رئيس جمهور برگزيدة مقاومت در بين شخصيت‌ها و مقامات فرانسوي به‌حدي است كه ناگزير از اعتراف به‌آن شده است: «…شهرداران و نمايندگان پارلمان فرانسه با تکبر و سينه افراخته با مريم رجوي عکس مي‌گيرند و در سخنراني‌هاي خود بوي لقب “رئيس جمهور منتخب دموکراتيک” مي‌دهند و ناخواسته رتبه سازمان مجاهدين خلق را بالا مي‌برند…حمايت اين افراد فقط بسود سازمان مجاهدين مي‌باشد…»(همانجا)
اين دست و پا زدن‌هاي مذبوحانه به‌اين اميد است كه شايد بتواند با لجن‌پراکني عليه تنها نيروي هماوردش از تأثيرات گستردة داخلي و بين المللي مقاومت بكاهد. آرزويي است كه البته آن را به‌گور خواهد برد.
بعداز 13سال كه 12 دولت بزرگ به‌كمك رژيم پليد آخوندها براي انهدام مجاهدين آمده بودند، مقاومت ايران را در آئينة تمام نماي حقيقت مي‌بينيم كه با شوراي مركزي جديد خود، بر بام شرافت و كرامت انساني نشسته است و مهر تابان آزادي را مي‌بينيم كه در اين اجتماعات عظيم، همچنان بر سر كلمة «آزادي» و پرشور مي‌خروشد.
در نقطة مقابل رژيم زهرخورده دچار شقة مرگبار دروني شده، بادكنك توسعه‌طلبي‌اش در منطقه تركيده و در باتلاق برجام دست و پا ميزند و برجام‌هاي زهرآگين حقوق بشر و تروريسم و … نيز در برابرش قرار گرفته است.
و چه سزاوار است نداي برحقي كه اينروزها برجسته شده و از پس ابرهاي تيره رخ مينمايد: «بيچاره شب پرستان نمي‌دانستند، كه از همان روز كودتاي 17ژوئن،كه خورشيد را به‌اسارت مي‌بردند، آفتاب حقيقت و عدالت و آفتاب آزادي مردم ايران، در تدارك طلوع‌هاي درخشان ديگراست و مي‌رود تا مشروعيت و اصالت و نيروي جبرشكن خود را در نبرد با تاريكي هر روز بيشتر از پيش به‌اثبات برساند.»
پس سلام بر صديقة مجاوري و ندا حسني و بر زنده شهيداني همچون مرضيه، و محمد، و نادر ، و هادي و محسن و حميد و علي و حشمت و ديگر يارانشان در خارج و داخل ايران كه وجود خود را به‌شمع‌هاي فروزان آزادي و مشعل‌هاي جاودان مقاومت و تاريخ اين ميهن تبديل كردند.
امسال نيز ميرويم تا رايت شرف و ايستادگي مقاومت مردم ايران را هر چه افراختهتردر سالن بورژة پاريس ببينيم كه چگونه آفتاب فتح و پيروزي را از پس ابرهاي تيرة ارتجاع و استعمار آشكار خواهد ساخت.
پس پيش بسوي کارزارآزادی و پایداری برای پیروزی با هزار اشرف و ارتش آزادی در گردهمايي بزرگ مقاومت ايران در پاريس

No comments:

Post a Comment