Saturday, July 30, 2016

یادي از فرمانده سیاووش سیفی و شهدای قهرمان 10 مرداد سال 1361

منبع : همنشین بهار آزادی ،30ژوئیه 2016 


یادي از فرمانده سیاووش سیفی و شهدای قهرمان 10 مرداد سال 1361

10 مرداد يادآور حماسه ي درخشان نبرد و مقاومت شماري از قهرمانان مجاهد خلق در برابر مزدوران رژيم ضدخلقي خميني است. حماسه اي كه در آن بار ديگر صلابت و جنگاوري و عزم آهنين عنصر موحد مجاهدخلق براي مقاومت و نبرد بي امان عليه ديكتاتوري خون آشام حاكم و برافكندن ريشه ي ارتجاع خميني به اثبات رسيد.
دشمن ضدبشري روز 10مرداد1361، تعدادي از پايگاههاي مقاومت در نقاط مختلف تهران را بطور همزمان مورد تهاجم وحشيانه ي خود قرار داد. دشمن كه در تجربيات گذشته اش آتش سوزان سلاح مجاهدين و مقاومت تمام آنان را تا آخرين گلوله ديده بود، در اين تهاجم كه از مدتها قبل براي آن برنامه ريزي كرده بود، با وارد كردن سلاح هاي نيمه سنگين و محاصره ي كامل پايگاهها كوشيد تا به خيال خام خود، امكان مقاومت رزمندگان مجاهد خلق را هر چه محدودتر نمايد. لذا از نخستين ساعات بامداد روز 10مرداد، پس از محاصره ي  گسترده ي  پايگاههاي مجاهدين، با رگبار مسلسلهاي سنگين تهاجم وحشيانه ي خود را آغاز نمود.
در يكطرف صحنه، آتش رگبار مسلسلهاي سنگين و موشك هاي آر.پي.جي دشمن ضدبشري بود و در طرف ديگر، مقاومت و نبرد سترگ و قهرمانانه ي مجاهدين پولادين عزم و جان بركفي كه با آتش ستم سوز سلاح شان مرگ محتوم رژيم خونخوار خميني را رقم مي زدند.
فرمانده قهرمان مجاهد شهيد سياوش سيفي
در رأس مجاهديني كه در پايگاههاي مختلف مورد تهاجم، واپسين ساعات حيات انقلابي خود را با باروت و سرب و خون بر دفتر شرف خلق و انقلاب نقش مي زدند، فرمانده ي قهرمان مجاهد شهيد سياوش سيفي مي رزميد و بدينگونه ديگربار پس از اشرف و موسي و محمد ضابطي، اراده ي شكست ناپذير و خشم و ايمان مقدس فرمانده اي ديگر از فرماندهان مجاهد خلق در عرصه ي نبردي خونين ترسيم مي گرديد تا در آينده داستان وفا و رادمردي را در گوش ها زمزمه كند.
نبرد ساعت ها بطول انجاميد. تعدادي از زنان و مردان دلاور مجاهدخلق موفق شدند در پناه آتش ديگر ياران خود، حلقه ي محاصره ي دشمن را شكسته و با حمايت هاي بيدريغ مردم به ديگر پايگاهها بروند و تعدادي از قهرمانان دلاور مجاهد خلق پس از ساعت ها نبرد و شليك آخرين گلوله هاي خود، سرانجام در برابر چشمان مردمي كه شاهد صحنه ي نبرد بودند بر پيمان نامه ي خود با خلق مُهر خون نهادند و به سوي خدا شتافتند. از فرازهاي ديگر اين مقاومت قهرمانانه، شهادت 2مادر قهرمان 60ساله “مادر زائريان و مادر اسلامي” بود كه پابپاي فرزندان دلير خود مقاومت كردند و سرانجام قلب خونين و لبريز از عشق و شورشان را فراراه رهايي و آزادي خلق در زنجير ايران گستردند.
در سيمين سالگرد 10مرداد، شهادت قهرمانانه ي مجاهدين گرانقدري چون

“ فاضله مددپور “سيفي”، شهاب راسخي دهكردي، قـاسم علي بيـات كميتكي، كـاظم محمدي گيلاني، اردلان صفي يـاري، فاطمه اثني عشري، جعفر آمرطوسي، افسانه امينيان “آمرطوسي”، طاهره وزيري، احترام السادات “صديقه” كرباسي “مادرزائريان”، فائزه زائريان مقدم، مهدي زائريان مقدم، مادر اسلامي، علي رحماني، زهره گودرزي، افشين قهرماني، مريم خدائي صفت، عليرضا حسيني، هادي غلامي، فرهاد فتح پورپاكزاد، بـاقر آل اسحـاق، سيـدمحمـد غياث سعيدي، محمد لقا نازنده، محسن داوودي، محسن مورعي، ناهيد ميري چيمه، امير بيژن يـار، زبيده “ماهرخ” جعفرثاني، سهيلا بني قاضي، ناهيد رحماني، سيدمصطفي موسوي، محمد نوائي روشندل، حسين سليماني و... را گرامي مي داريم و به روان هاي پاكشان درود مي فرستيم

روایتی دیگر ویادی دیگر از قهرمانان 10 مرداد 
 
صبح دهم مرداد سال 61، به هنگامي كه حلقات محاصره گرداگرد چندين پايگاه تكميل شد و تعداد كثيري مزدوران تا دندان مسلح خميني آخرين دستورات را دريافت كردند، صداي شليك و انفجار سكوت صبحگاهي تهران را فرو ريخت و تهاجم وحشيانة مزدوران خميني به پايگاههاي مجاهدين در چندين نقطه شهر آغاز شد. نبرد ساعت ها به طول انجاميد، تعدادي از زنان و مردان دلاور مجاهد خلق موفق شدند، با استفاده از فرصت هاي مناسب و در پناه آتش ديگر ياران خود حلقة محاصره دشمن را شكسته و با حمايت هاي بيدريغ مردم به ديگر پايگاه ها بروند. و تعدادي از قهرمانان دلاور مجاهد خلق، پس از ساعت ها نبرد و شليك آخرين گلوله هاي خود سرانجام به پيمان نامة خود با خدا و خلق مهر خون نهادند و بسوي خدا شتافتند. در رأس اين مجاهدين قهرمان، فرمانده قهرمان مجاهد شهيد سياوش سيفي مي رزميد، و ساير شهيدان  اين حماسه عبارتند بودند از:
فاضله مدد پور
 باقر آل اسحاق
هادي آمر طوسي   ( حسين)
جعفر آمر طوسي  (فرشاد)
افسانه امينيان
فاطمه اثني عشري ( رويا)
نوذري احسني
عصمت احمدي
علي محمد بياتي كُميتَكي  ( داوود )
امير بيژن يار
زبيده جعفري ثاني  ( ماهرخ)
عليرضا حسيني
سهيلا بني قاضي
مريم حسيني
مريم خدائي صفت
شهاب راسخ دهكردي
علي رحماني
ناهيد رحماني
اعظم رضائي
طاهره زاهدي
فائزه زائريان مقدم
مهدي زائريان مقدم
احترام السادات كرباسي  ( مادر زائريان)
صديقه شمس فرد ( افسانه)
اردلان صفي ياري
فاطمه ضيائي ميرزائي   ( فرح)
هادي غلامي
 سيدمحمد غياث سعيدي
فرهاد فتح پور پاكزاد
افشين قهرماني
زهره گودرزي
محمد لقا برازنده
كاظم محمدي گيلاني (مهرداد)
محسن داوودي
محسن مورعي
سيد مصطفي موسوي
ناهيد ميري چيمه  ( هاجر)
محمد نوائي روشندل
طاهره وزيري ( سهيلا)
و حسن سليماني

No comments:

Post a Comment