Wednesday, July 27, 2016

جاسوس میثم پناهی در آلمان دستگیر شد ودر دادگاه آلمان محاکمه گردید اما سجاد به قربانعلی حسین نژاد در فرانسه ماموریت پشتیبانی میدهد


قربانعلي حسين نژاد جاسوس تحت امر سجاد سپاه قدس در فرانسه1 منبع : افشای یاران شیطان ،27ژوئیه 2016


جاسوس میثم پناهی در آلمان دستگیر شد ودر دادگاه آلمان محاکمه گردید  اما سجاد به قربانعلی حسین نژاد در فرانسه ماموریت پشتیبانی میدهد

 سجاد شخصا با تک تک مزدورانش در خارج کشور تماس گرفته و از آنها خواسته بود که، با نامه نویسی و شلوغ کردن و جوسازی، تلاش کنند تا مانع ترس مزدوران روحیه بشوند.
یک روز پس از بازداشت میثم پناهی بوسیله آلمان ،قربانعلی حسین نژاد اولین نفری است که به حمایت از میثم پناهی برمیخیزد. قربانعلی حسین نژاد همزمان با میثم پناهی در هتل مهاجر بوسیله سجاد عضوگیری شده بود،سجاد او را به ایران برده و از همان زمان قربانعلی حسین نژاد،رابطه تنگاتنگی با سجاد برقرار کرده است، سجاد ماموریت فضاسازی علیه دستگیری را به قربانعلی حسین نژاد محول کرده بود و او  بیش از سایر مزدوران درتکاپو افتاده بود.

قربانعلی حسین نژاد، درتاریخ ۲۹ اکتبر۲۰۱۵در مطلبی تحت عنوان «توطئه فرقه رجوی علیه جداشدگان پناهنده در آلمان » به دفاع از مثیم پناهی پرادخته و ضمن مسخره خواندن اتهام جاسوسی، آنرا« پاپوش دوزیها و پرونده سازیها علیه جدا شدگان آنهم جداشدگانی که هیچگونه فعالیتی علیه فرقه نداشته اند»  نامید، و مدعی شد:« نامی که در این گزارش آمده نام یکی از جوانان جدا شده از این فرقه می باشد که سه سال پیش همراه با چند جوان دیگر به کمک کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد از لیبرتی بیرون آمده و از فرقه  رجوی جدا شدند و بعد هم با گواهی پناهجویی کمیساریا به آلمان منتقل شدند آنهم ده سال بعد از پیوستن به این فرقه در قلعه اشرف بعد از سقوط صدام و در زمان آمریکایی ها که آنموقع بیش از بیست سال نداشتند و بعد از خروجشان از فرقه نیز دنبال زندگی خصوصی خودشان رفته اند و مطلقا علیه فرقه فعالیتی نداشته اند.» سپس با توهین و متهم کردن  قوه قضائیه آلمان به دریافت رشوه، مینویسد: « ای ننگ بر برخی جناحها و جریاناتی در دستگاه امنیتی و قضائیه  آلمان که با انواع تطمیع ها و اشباع های دلاری صدامی فرقه رجوی آنهمه نیکی و ازخودگذشتگی مردم شریف آلمان برای سیل اخیر پناهندگان خاورمیانه و پذیرش و پناه دادن آنها توسط دولت آلمان را خدشه دار می کنند» درانتها او به دستور سجاد از سایر مزدورا ن میخواهد:« از همه  دوستان جدا شده پناهنده بویژه در آلمان می خواهم که با هر وسیله  ممکن از جمله نامه نگاری و تماس با مسئولان و ارگانهای آلمانی و نمایندگان پارلمان آلمان به افشای این ترفند سران فرقه رجوی علیه پناهندگان ایرانی مخالف فرقه بویژه جداشدگان از آن و افشای ماهیت تروریستی و سکتاریستی آن و روشنگری در این مورد در نزد مقامات و ارگانها و پارلمانترها و مطبوعات آلمان و مردم این کشور پرداخته و از هر طریق قانونی به کمک این دوستان قربانی تهمت و توطئه  باند رجوی در آلمان و مشخصا این دوست در بازداشت ناحق و غیر قانونی بشتابند»

در اینجا هدف صرفا دفاع از این دو فرد نیست بلکه دفاع از تمامی جداشده هایی است که در معرض این پرونده سازی ها و تهمت ها قرار داشته و دارند.»
سجاد که از اقدامات خود به دلیل استقلال قوه قضاییه آلمان طرفی نمی بندد، مجددا به قربانعلی حسین نژاد دستور میدهد تا مطلب دیگری بنویسد.


قربانعلی حسین نژاد درتاریخ ۱۱ دسامبر۲۰۱۵ در نامه اش ،از میثم پناهی بعنوان دوستی که در هتل مهاجر با هم بودیم نام می برد و با عنوان:« آقای میثم پناهی را آزاد کنید» مینویسد:
«آقای میثم پناهی را اینجانب از زمانیکه در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق ایران (OMPI) در عراق و مشخصا در قرارگاه اشرف بود می شناختم و بعد از اینکه هم از کمپ لیبرتی نزدیک چهار سال پیش بیرون آمد در هتل زیر نظر کمیساریای عالی پناهندگان در بغداد باهم بودیم و شاهد بودم که او
هیچگونه فعالیتی حتی گفتاری و نوشتاری علیه سازمان مجاهدین خلق ایران (OMPI) نداشت و بعد از آن هم که به آلمان منتقل شد اینجانب هیچگونه فعالیتی از او علیه این سازمان ندیده و نشنیده ام.»
قربانعلی حسین نژداد، درپایان مینویسد: 
«آقای قاضی؛ این اقدام دستگاه امنیتی و قضائیه  آلمان مبنی بر دستگیری و زندانی کردن یک جوان ایرانی قربانی سالها فریب و نیرنگ رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران (OMPI) بدون هیچ مجوز قانونی و بدون هیچ ارتباطی با امنیت آلمان و بدون هیچ مدرک و دلیلی بر اتهام وارد شده؛ مسلما آنهمه نیکی و ازخودگذشتگی مردم شریف آلمان برای سیل اخیر پناهندگان خاورمیانه و پذیرش و پناه دادن آنها توسط دولت آلمان را خدشه دار می کند».

No comments:

Post a Comment