Wednesday, July 27, 2016

کليپ - مزدوران سپاه قدس واطلاعات كه ازمالكي دست نشانده ملاها در عراق بخاطركشتار مجاهدان تقدير كردندمالکی پرورش یافته سپاه تروریستی قدس وبزرگ شده در بیت ولایت که با قوه ترور وفشار ملاهای ایران در عراق به قدرت رسیده بود  وبا فرمان آخوندهای پلید چندین حمله خونین به اشرف کرد والنهایه منجر به قتل عام شهریور 1392 در اشرف وشهادت 52 مجاهد قهرمان اشرفی گردید که برخی  از این مزدوران جانی سپاه تروریستی قدس در حمله مشارکت داششند وبرخی از این جانیان ومزدوران سپاه تروریستی قدس نیز  بعد از قتل عام  با نامه وطومار ومصاحبه واکسیون از این قتل عام حمایت کردند


No comments:

Post a Comment