Wednesday, November 30, 2016

حركتهاي اعتراضي مردمي عليه چپاول و ستم رژيم آخوندي، تجمع غارت شدگان در مشهد همزمان با حضور آخوند روحانيلینک :

حركتهاي اعتراضي مردمي عليه چپاول و ستم رژيم آخوندي، تجمع غارت شدگان در مشهد همزمان با حضور آخوند روحاني


غارت شدگان موسسه پدیده شاندیز روز سه شنبه همزمان با سفر آخوند روحانی به مشهد مقابل دادستانی رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند شمار خانمهای شرکت کننده در این تجمع اعتراضی چشمگیر بود . تجمع کنندگان یکصدا شعار می دادند و خواستار اموال بغارت رفته خود شدند.
در ادامه حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف مردم، روز سه شنبه در اردبیل غارت‌شدگان مؤسسه حکومتی کاسپین، در کرمانشاه غارت شدگان مؤسسه حکومتی مکتب فرش و گلیم، در بجنورد کارگران شهرداری ، در اهواز كارگران بازنشسته هفت تپه، در شیراز مردم شهرك گويْم و در هندیجان، کشاورزان این منطقه، تجمع های اعتراضی برگزار کردند.
کشاورزان هندیجان جاده هندیجان – دیلم را بستند تا با اعتراض به خشک شدن رودخانه زهره که زندگی آنها را بر باد داده صدای اعتراض خودرا به گوش همه برسانند.

No comments:

Post a Comment