Friday, March 31, 2017

جشن وسنت 13 بدر را با نشاط وشور برگزار کنیم همراه با شعری در باره 13 بدرجشن وسنت 13 بدر را با نشاط وشور برگزار کنیم همراه با شعری در باره 13 بدر
در اين روز كه‌ پايان‌ دوره‌ ایام جشن وتعطیلات  نوروزي‌ تلقي‌ مي‌ شود، مردم‌  از خانه ها خارج وبسوی  دشت‌ و بيابان‌ و در فضاي‌ سبز بهاري‌ میروند  و به‌ شادي‌ مي ‌پردازند. در اين‌ روز هرکس به فراخور وامکاناتی که دارد  خوراكي‌ ويژه‌ همچون‌ آش‌ رشته‌ و ديگر خوراك هاي‌ سبزي‌ دار مي ‌پزند. مانند سبزی پلو وباقلا وکاهو وخیار تهیه میکنند همچنین  گندم هايي‌ را كه‌ براي‌ سفره‌ هفت‌ سين‌ رويانيده‌اند با خود به‌ صحرا مي‌ برند و با انداختن‌ آن‌ در جوي‌ و رود آب  نحسي‌ سيزده‌ را كه‌ یک رسم‌ كهن، وباستانی است  از خود و خانواده‌ دور مي‌ سازند.بسياري‌ از مردم‌ به‌ نحسي‌ عدد سيزده‌  اعتقادي‌ ندارند بلكه‌ در اساس تأثير عددي‌ خاص‌ را در سرنوشت‌ خود مؤثر نمي‌دانند  اما این سنت را گرامی میدارند وبا شادی وجشن وپاکوبی ورقص ها وبازی های جمعی گرمی خاص به این روز می بخشند 
اما همه  مردم معتقدند كه براي دور‌كردن نحسي اين روز بايد از خانه خارج شوند و سيزده بدر كنند تا نحسي روز در طبيعت به در شود. در اين روز سبزه‌ها سبز شده را كه چند روز اول سال نو مهمان سفره هفت سين بوده به آب روان مي‌سپارند. روز سيزدهم، كمتر كسي در منزل مي‌ماند. در ساعت اول روز خيابانها شلوغ و پر‌رفت و آمد است. پاركها مناظر طبيعي اطراف شهر پذيراي ميليونها زن و مردم و جوان و پير و كودك است. خانواده‌ها با صفا و صميميت در كنار هم مي‌نشينند و گل مي‌گويند و گل مي‌شنوند ما هم با تبریک وشادباش این روز که سنت دیرینه ایران است با شعری به مناسبت 13 نوروز روز خوب وشاد وبا صفایی برایتان آززو میکنیم 
به صبح سیزده برخیز نشاطی تازه برپا کن
بهار آمد بهار آمد
گل وسبزه ببار آمد
به روز سیزده برخیز به قلب دشت وصحرا زن
نشاط وشور برپاکن
به ریش وریشه ملا
تولعنت کن هزاران بار
که ویران کرد ایران را
بهار آمد بهار آمد هزاران شور برپاکن
که بگریزد از روح ات   نحوست های ملا یان
بهارآمد بهار آمد به صحرا رو
نشاطی تازه برپا کن
 میان سبزه وگلها صفایی بهر دلها کن
یقین این شوروغوغایت
بود تیری به قلب  حاکمان جور
بهار آمد گل وسبزه ببار آمد
به صبح سیزده برخیز
به صحرا رو به صحرا رو نشا ط وشور وغوغا کن

مارا در توئیتر حساب @bahareazady دنبال کنید با تشکر 

No comments:

Post a Comment