Friday, March 31, 2017

شته شدن یکی از سرکردگان حزب‌الشیطان لبنان در سوریه


کشته شدن یکی از سرکردگان حزب‌الله اسماعیل علی مرتضی  در سوریه
شته شدن یکی از سرکردگان حزب‌الشیطان لبنان در سوریه
سایتهای خبری وابسته به حزب‌الشیطان لبنان از کشته شدن اسماعیل علی مرتضی یکی از سرکردگان این حزب در سوریه خبر دادند. این منابع بدون آن که خبری از محل کشته شدن نامبرده بدهند، اشاره کردند وی در جریان نبردهای سوریه کشته شده است
.

No comments:

Post a Comment