Thursday, March 30, 2017

مهدی سامع :مردم در اعتراض، خامنه اي در كابوس فتنه،خاتمي در توهم آشتيیادداشت سياسي :
مهدی سامع :مردم در اعتراض، خامنه اي در كابوس فتنه،خاتمي در توهم آشتي

در سال گذشته تضادهاي مهم جامعـه ايـران در ابعـاد كلان تشديد شد و روابط بين نيروهاي تعيين كننده در اين تضادها چيزي كمتر از ستيز نبـود . تـضاد اكثريـت مردم با استبداد ديني و ولايت فقيه و تـضاد بانـدهاي دروني هرم قـدرت و ثـروت، نـه يـك مـساله كلـي و عمومي و بر روال معمول، كه يك موضوع مشخص وبه طور روزانه قابل ديدن بود . ميـوه اقتـصاد مقـاومتي
براي سهامداران قدرت شيرين و براي تـوده هـاي بـه فلاكت كشيده شده بسيار تلخ بود . قابل پيش بيني بود كه آثار عقب نشيني «قهرمانانه» ولي فقيه نمي توانـد مرهمي بر زخمهاي عميق اقتصاد ايران، كه در اساس براي امنيت ولايت طراحي شده، باشد .
خاصيت پيام بي معني، طلبكارانه و با كبر و رياي ولـي فقيه در روز دوشنبه 30 اسفند به مناسبت تحويل سال جديد پيرامـون بحـران اقتـصادي نمـك پاشـيدن بـرزخمهاي چرك كرده اقتصاد بود و ترديدي نبايـد كـرد كه بر اساس اقتصاد مقاومتي خامنه اي، زندگي مـردم در سال 1396 فلاكتبار تر خواهد شد . اين واقعيت تلخ يك امر پنهاني و ناشـناخته بـراي فرودسـتان نيـست .
سفره خالي و غارت شده تهيدسـتان اكنـون در جلـوي چشم همگان است . براي بي چيزان كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند، حتي رمق سيلي زدن بـر صـورت خود براي حفظ آبرو نمانده و به همين خاطر است كـه در سالي كـه در روز دوشـنبه 30 اسـفند 1395 پايـان يافت، شاهد حدود دوهزار حركـت اعتراضـي از جانـب نيروهاي كار بوديم.
.

اگر مدياي تحـت امـر خامنـه اي (صـوتي، تـصويري، چــاپي و اينترنتــي) بــه تمــامي حركتهــاي اعتراضــي كارگران، مزدبگيران، معلمان، پ رستاران، دانـشجويان وجوانان در جستجوي كار پوشـش خبـري مـي دادنـد، معلوم مي شد كه تعداد اعتراضـات بـسي بـيش از آن است كه برخي از رسانه ها بدان اشاره كـرده انـد . امـا همين ميـزان آگـاهي از كميـت و كيفيـت حركتهـاي اعتراضي، كه در 12 شماره ماهنامه نبردخلق در سـال 1395 منتشر شد ، نشان مـي دهـد كـه پايينيهـا نمـي خواهند زير بار ظلـم و سـتم سـرفرود آورده و تـسليم شوند. فرودستان در حركتهاي اعتراضي خود، سـيماي ننگين رژيم ولايت فقيـه را در كـوي و بـرزن نقاشـي
كرده و مي كنند .
مساله حاد ديگر در سـال گذشـته، تـشديد بـي سـابقه تضاد در درون هرَم قدرت بود . مسايل اجرايـي برجـام، صعود ترامپ در آمريكا، نمـايش انتخابـاتي پـيش رو، مداخله گري بي دنده و ترمز سپاه پاسداران در تمـامي عرصه هاي حيات كشور و ... موضـوعات مهـم مـورد
مناقشه بين باندهاي درون ولايت خامنه اي بود .
خامنه اي در روز دوشنبه 16 اسفند، در ديدار با گروهي از دست اندركاران راهيان نور گفت «: احـساس ضـعف شما موجب تشويق دشمن به حمله به شماست، سـعي كنيد اظهار ضعف نكنيد، نمي گم دروغي بگـيم قـوي هستيم، مي گم قوت خودمان رو آشكار كنيم ...ما امروزدچار چالش اقتصادي هستيم ...اشتباه برخي در چـالش بزرگ اقتصادي كه كشور اكنون دچار آ ن اسـت، ايـن
بود كه در زمينه اقتصادي اظهار ضعف شـد و دشـمن ديد كـه اينجـا مـي تـوان فـشار آورد و فـشار را زيـاد كردند ».
از همين چند جمله مي توان فهميد كه ولـي فقيـه درچه تَنگه اي گير نقاط ضعف و قوت حكومتهـا غيـرممكن اسـت . بـراي همين او با دروغ گويي از جملـه معترضـه «نمـي گـم دروغي بگيم قوي هستيم » استفاده مي كند . اما اگر اوبخواهد حقيقت بيـان كنـد و «قـوت » خـود را بـه رخ
كشَد، تنها مي تواند به قدرت سركوبي، چوبه هاي دار،ساخت موشك، دخالت آشـوبگرانه در سـ اير كـشورها،ترويج خرافات و مهمتر از همه قدرت و قوت اخـتلاس و چپاول بپردازد .
خامنه اي همچنين در اين سخنان و به طـور كلـي درتمــــــــــامي ســـــخنرانيهاي خــود در ســال
1395 بــــــــه چالــشهاي درون حكومــت مــي پردازد. او در اين مورد به شدت ازبــاز شــدن هــرشكاف جلوگيري مــي كنــد، زيــرا خوب مي دانـد وبــه چــشم خــود ديد و بـا گـوش
خـود شـنيد كـه مـردم از شـكاف ايجــاد شــده درحكومت در سال 1388 چگونه خيابانها را فتح كردند و فرياد «مرگ بـراصل ولايت فقيـه، مـرگ بـر خامنـه اي و زنـده بـاد آزادي» سر دادند 8 .سال است كـه ايـن كـابوس او را رها نمي كند و هر صدايي از درون قـدرت و پيرامـون
آن، حتي صـداهاي ذليلانـه برخـي از اصـلاح طلبـان حكومتي، كه از آن بوي باز شدن شكاف تـراوش كنـد را بر نمي تابد

No comments:

Post a Comment