Thursday, June 29, 2017

دوروز مانده به کهکشان بزرگ سالانه مقاومت ، همه باهم برای گامهای سرنگونی با یک گالری تصویر وفراخواندوروز مانده به کهکشان بزرگ سالانه مقاومت ، همه باهم برای گامهای سرنگونی  با یک گالری تصویر وفراخوان

کمتر از دوروز به کهشکان بزرگ سالانه مقاومت سرفراز مقاومت باقیمانده تا باردیگر با فریادهای ایران مریم ، مریم ایران لرزه بر اندام پوسیده وپابگور ملاهای مضمحل وغرقه در بحران بیندازیم شور وشوق وجهش وتکاپو برای هرچه بهتر برگزاری این کهشکان وگردهمایی سالانه د راقصی نقاط جهان وبویژه در ایران تحت ستم کامل به چشم میخورد، تصاویر همبستگی با مقاومت ومریم رجوی وارنتش آزادیبخش ملی ایران زینت بخش  دیوار های شهر ها ی میهن در زنجیر شده وعابرین ورهگذران ودانشجویان ودانش آموزان وهمه اقشار جامعه باشوروشوق ونشاط وصف انگیزی به این تصاویر نگاه میکنند وخیلی مواقع عکس وتصویری از این صحنه ها را برای رسانه های مقاومت میفرستند وخیلی مواقع با جملات و اشعار زیبایی احساسات وعواطف خود را در رسانه های مجازی ابراز میکنند هزاران درود به این همه عشق وعواطف واحساس وغرور ملی ، باشد که در فردای خیلی نزدیک همه باهم برای چشن پیروزی مردم که همانا سرنگونی ملاهای جنایتکار است  در کوچه هاوخیابانها ومیادین شهر ها ر واستان به استان ومحله به محله  رقص وپاکوبی  وسرودخوانی ونغمه خوانی جمعی را شاهد باشیم


گردهمايي بزرگ ايرانيان پاريس 2017 a6b30
2گردهمايي بزرگ ايرانيان پاريس 2017 d24a1No comments:

Post a Comment