Friday, July 14, 2017

محمد علی الحسینی وغلامرضا صادقی جبلی دو خودفروخته ودو گماشته ای که به اصل خویش یعنی سپاه تروریستی قدس بازگشتند

محمد علی الحسینی وغلامرضا صادقی جبلی دو خودفروخته ودو گماشته ای که به اصل خویش یعنی سپاه تروریستی قدس با

لینک به منبع
 

قبل از هرچیز شما را دعوت میکنم که مطالب نوسته شده در این رابطه را بخوانیدتا اصل موضوع روشن شود وما هم از تکرار مطالب تکراری یا مشابه معاف شویم

آخوند خودفروخته لبناني پرده ها را كنار ميزند و مزدوري براي اطلاعات و نيروي قدس را علني ميكند - كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا

پرده برداری از ماهیت خود فروخته آخوند محمد علی الحسینی وپیوند پست ها ورذل ها توسط اطلاعات وسپاه تروریستی قدس

 پرده برداری از ماهیت خود فروخته آخوند محمد علی الحسینی وپیوند پست ها ورذل ها توسط اطلاعات وسپاه تروریستی قدس

محمد علی الحسینی آخوند خود فروخته به ملاهای خونریز تهران وباز گشت به اصل خویش "حزب الله دست ساز سپاه تروریستی قدس".

 محمد علی الحسینی آخوند خود فروخته به ملاهای خونریز تهران وباز گشت به اصل خویش "حزب الله دست ساز سپاه تروریستی قدس".

محمد علی الحسینی که به اصل خود نیروی تروریستی قدس باز گشت ومعرفی 3مزدور اجاره ای ملاها در فرانسه وآلمان
اخیرا یک آخوند لبنانی بنام محمد علی الحسینی ماهیت اصلی خود را رو کرد وبا لجن کشیدن خود وهر آنچه مدعی آن بود وهراج گذاشتن خوددر بازار مکاره ملاهای خونریزایران، با واسطه مزدوران اجاره ای اطلاعات ملاها ونیروی تروریستی قدس در فرانسه وآلمان در زیر زمین یک رستوران متعلق به اطلاعات ملاهای ایران به لجن پراکنی علیه مقاومت ایران پرداخت.
وبدین ترتیب این آخوند خود فروخته به اصل خویش باز گشت.
اما آنچه در این رونمائی ذبونانه واز سر استیصال توی ذوق میزد مسابقه رذالت بود.
فرقی نمیکرد همگی تلاش میکردند برای مشتی دلار وادامه حیاط خفیف وخائنانه خود از دیگری در دروغگوئی ووقاحت وگماشتگی وچاکری سبقت بگیرند بطوری که حتی در نگاه بهمدیگر با خفت وخواری بهمدیگر میگفتند دروغگو.
این مزدوران ضمن حسادت ورقابت چاکری ،بهمدیگر نیازمند  هم بودند. اما خامنه ای واطلاعات وسپاه تروریستی قدس زیر ضرب گردهمائی ایران آزاد یا سرنگونی رژیم در ویلپنت پاریس ،بیش از همه آنها به این نمایش بسیار مضحک که در زیر زمین یک رستوران اطلاعات ایران برگزار شد نیازمند بود که یک جوری فشار را از روی ولی فقیه درمانده خود کم کنند.
تقریبا همه این مزدوران یک تشابهی بهمدیگر داشتن، مثلا رضا صادقی جبلی خود یک نفوذی رژیم بود در زندان خیانت کرده عضو اطلاعات شده بود.او بطور آشکاری از خمینی دفاع میکرد وبه زندانیان میگفت اگر بجنبید حاضرم شما را تا سرحد مرگ بزنم وتیر خلاص هدیه تان کنم.
غلامرضا صادقی جبلی در کانادا به اتهام بچه دزدی دادگاهی ومحکوم شدزمانی که نزد مجاهدین آمد وگیر افتاد وبه نزد ملاهای تهران واطلاعات آخوندی بازگشت .
 
غلامرضا صادقی جبلی با پاسپورت وزارت اطلاعات به عراق وخارج اعزام شد. الان هم با چفت شدن با برخی مزدوران دون مایه تر از خود در فرانسه پاریس وبلژیک برای سپاه واطلاعات گماشتگی میکند. 
 
جنسش آنطوری که خودش در صحبتش با الحسینی گفت به جنس آخوند خودفروخته محمد علی الحسینی که زمانی در حزب الله لبنان وبا حسن نصرالله بودشبیه است 

 
واز این بابت ابراز خوشحالی میکرد که هم جنس خود را پیدا کرده است.
 
در این زمینه  پاسداران سپاه قدس گفتند ونوشتند که محمد علی الحسینی ،بخاطر رقابت وبخاطر پست ومقام با نصرالله دعوایش شد ، از این منظر جبلی والحسینی ،همجنس است هر دو یک جوری به مجاهدین نزدیک شدند، وزارت اطلاعات که هردوی این مزدورراجاره کرده، برای اینکه در بیرون مقداری خریدار داشته باشند مجبورشده بدلیل بی هویتی ودون مایگی فعلی آنها را با اسم یا نام ویا ارتباطات با مجاهدین نام گذاری نماید ، اخیرا چند  سایت زنجیره ای  اطلاعات بفرموده لوطی وزارت نوشته "علامه الحسینی مشاور عالی مریم رجوی از مجاهدین جدا شده است ".
ترجمه ومورد مصرف، این تیتر ها ولقب های پرذرق وبرق ودهن پرکن که وجود خارجی نداشته وندارد تنها بسیجی های خرفت را ممکن است بفریبد ومصرف دیگری ندارد، در صورتیکه تابناک سایت سپاه پاسداران وفارس وخبرگزاری تسنیم ارگان رسمی سپاه تروریستی قدس تا چندی قبل محمد علی الحسینی را دلقک انگلیسی وروحانی نمای انگلیسی ورقیب حسن نصرالله ومزدور مجاهدین نام گذاری کرده بود.
محمدعلی الحسینی که بسیار ارزان توسط ملاها خریده شده بسیار ارزان هم رونمائی گردیده است .
وزارت اطلاعات وسپاه این شیخک را با بدنام ترین مزدوران سپاه واطلاعات رونمائی کرد چون بسیار نیازمند بود که وانمود کند توانسته ،تو سری وضربه کلان مجاهدین درگردهمائی اول ژوئیه2017 در پاریس، برفرق خامنه ای را که پیام خلص سرنگونی داشته است را پاسخ دهد.
وزارت اطلاعات وسپاه وسفارت رژیم در فرانسه آنگونه توی سر این آخوند ارزان خریده شده زدند که در همان زیر زمین یک رستوران که صاحبش مرتبط با اطلاعات ایران است، او را وادار به توبه نمودند.
از منظر توبه وندامت هم این دو مزدور جبلی والحسین هم همجنس وشبیه هستند.
آری از این دست مجازاتهای اتو دینامیک خصوصا در رابطه با خائنین کم نیست وبسیار در این زمینه اسناد تاریخی نیزوجود دارد.
شعری توسط آقای جمشید پیمان نوشته شده یا گردآوری شده که بسیار عالی وضع زار ونزار این شیخک وبقیه خانین ومزدوران حاضر در زیر زمین رستوران وزارت اطلاعات مانند باقر وند ترومودیان نظری ورزاقی ومعینی وسبحانی وسلطانی وحسین نژاد وکرمی....را بسیار عالی منعکس مینماید که ما هم بهمین مقدار بسنده میکنیم  .

به نیک و بد هر آنکس دانه ای کاشت
خودش برچید نیک و بد از آن بار
شبی دست دعا بردم به سویِ
خدای قادرِ دانای اسرار

بگفتم بارالها مشکلم را
نهم پیش تو ای قاضیِ دادار

یکی را داده ای دریای اقبال
یکی را کرده ای غرقه به ادبار

یکی را داده ای سر تا به پا شرم
یکی آلوده دامن شد به کردار
روی لینک های زیر کلیک کنید ومزدور اطلاعات سپاه تروریستی قدس غلامرضا صادقی جبلی را بیشتر بشناسید.

افشاي ياران شيطان: غلامرضا صادقی جبلی مزدور اطلاعات آخوندی کیست؟

26/02/17

پرونده - غلامرضا صادقي جبلي مأمور وزارت اطلاعات - پاسارگاد سیتی

www.pasargadcity.com/.../9609-پرونده-غلامرضا-صادقي-جبلي-مأم...

No comments:

Post a Comment