Thursday, March 29, 2018

سفیرمیچل ریس: توفان آینده در ایران
سفیرمیچل ریس: توفان آینده در ایران


سفیر میچل ریس از مقامهای سابق  وزارت‌خارجه آمریکا  طی مقاله‌یی که در  روز چهارشنبه ۸ فروردین ۹۷ در ریچموند تایمز دیسپچ درج شده با عنوان توفان آینده در ایران  نوشت:‌ «امروزه در ایران مرد و زن پیر و جوان، غنی و فقیر، شجاعانه در بزرگترین تظاهراتهایی تاکنون دیده شده به کرات در اعتراض علیه رژیم مذهبی  به خیابانها آمدهاند،  رژیمی که حقوق بشر پایه‌یی تضمین شده آنان را، رد می‌کند.  آن تظاهراتها در سراسر کشور گسترش پیدا کرده است. هفته گذشته وزیر کشور پذیرفت که تظاهراتها در بیش از ۱۰۰شهر برگزار شده است.
تظاهرات علیه رژیم تهران جدید نیست ولی تظاهراتهای اخیر که ابتدائاً در دسامبر گذشته شروع شد به نظر متفاوت بود چرا؟
زیرا تمامی‌بخشیهای جامعه ایران به‌خصوص کشاورزان و فقرا که  رژیم همیشه روی آنها به‌عنوان پایه مستحکم حمایت خود حساب می‌کرد، در آن شرکت کرده بودند….
ما همچنین نیاز داریم که با گسترش نفوذ رژیم ایران در منطقه مقابله کرده و با دوستان و متحدانمان از نزدیک برای شکست دادن و پس زدن نیروهای رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن در عراق و سوریه و لبنان و یمن کار کنیم.
ما باید پیامی قوی برای مردم ایران بدهیم که از آرزوهای دموکراتیک آنها حمایت می‌کنیم آنها را دوست داشته و خواستار دولتی منتخب در ایران هستیم که به حکومت قانون احترام گذاشته و مردم خود را محترم بدارد.حمایتیدو حزبی در کنگره برای این تلاش وجود دارد. خانم مریم رجوی پرزیدنت منتخب شورای ملی مقاومت ایران رهبری در تبعید است که طرح ۱۰ماده‌ای حقوق بشری را اعلام کردهاند که مشابه لایحه حقوق بشر خودمان می‌باشد. و مهمتر از همه این‌که صدها هزار مردم ایران هستند که شجاعانه خواستار زندگی بهتری می‌باشند».

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم #نوروز مبارک #آ#ايران    


مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment