Friday, April 27, 2018

تصویب لایحه حسابرسی از رژیم ایران و اعمال تحریمهای جدید در مجلس نمایندگان آمریکا
تصویب لایحه حسابرسی از رژیم ایران و اعمال تحریمهای جدید در مجلس نمایندگان آمریکا


روز پنجشنبه 6 اردیبهشت 97 مجلس نمایندگان آمریکا لایحه دو حزبی حسابرسی از رژیم ایران به‌خاطر نقض حقوق بشر و گروگانگیری را برای اعمال تحریمهای جدید علیه حکومت آخوندی با اکثریت قریب به‌اتفاق آرا یعنی 410رأی مثبت در برابر تنها 2رأی منفی به تصویب رساند.
این لایحه دو حزبی به‌دنبال قیام سراسری مردم ایران در دیماه گذشته توسط مایکل مک کال رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان ارائه شد. لایحه 4744 از 46حامی مشترک از اعضای هر دو حزب برخوردار است و علاوه بر مایکل مک کال حامیان اولیه آن عبارتند از:
اد رویس رئیس کمیته خارجی، الیوت انگل رئیس دموکراتها در این کمیته و تد دویچ رئیس دموکراتها در زیرکمیته خاورمیانه.
قسمتی از لایحه 4744 به قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 و محکومیت این جنایت اختصاص دارد. این نخستین بار است که قتل‌عام 67 در یک لایحه الزام آور کنگره آمریکا که اکنون در مجلس نمایندگان به تصویب نیز رسیده است به ثبت می‌رسد.
در مقدمه این لایحه اعلام شده است: هدف لایحه 4744 اعمال تحریمها در ارتباط با نقضهای جدی حقوق بشری حکومت ایران  اهداف دیگر است. لایحه تصریح می‌کند مقامهای رژیم ایران در نقض التزامات بین‌المللی خود به نقض حقوق بشر بنیادین مردم ایران ادامه می‌دهند. این لایحه به اعمال سرکوبگرانه رژیم علیه اقلیتهای مذهبی و همچنین به سرکوب وحشیانه قیامهای مستمر مردم ایران علیه دیکتاتوری دینی اشاره کرده و درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 تأکید می‌کند:
طی سال 1988رژیم ایران اعدامهای جمعی وحشیانه هزاران زندانی سیاسی را از طریق حلق‌آویز و تیرباران به این خاطر که حاضر نشدند از وابستگیهای سیاسی خود کوتاه بیایند و در برخی موارد به‌خاطر در اختیار داشتن مطالب سیاسی به اجرا گذاشت. اعدام شدگان شامل زندانیان عقیدتی، نوجوانان و زنان باردار بودند.
مایکل مک کال ارائه دهنده لایحه 4744 پس از تصویب لایحه طی بیانیه‌یی اعلام کرد:  این لایحه اعلام می‌کند کنگره در کنار مردم ایران ایستاده است و ابزار لازم را در اختیار دولت ترامپ قرار می‌دهد تا حکومت فاسد حاکم بر ایران را که مسئول نقض حقوق بشر است مورد حسابرسی قرار دهد.


تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید.

No comments:

Post a Comment