Wednesday, May 16, 2018

شعار تظاهر کنندگان کازرون: وای به روزی که مسلح شویم - 26اردیبهشت 97 + فیلم
شعار تظاهر کنندگان کازرون: وای به روزی که مسلح شویم - 26اردیبهشت 97 + فیلم
  • 26

کازرون. غزه حمایت میشه کازرون شکایت میشه.970226

کازرون.شیرشیران آمده لشگر دیوان آمده

کازرون. تجمع اعتراضی در میدان شهدای کازرون.970226

کازرون.راهپیمایی مردم.۹۶۰۲۲۶

تظاهرات مردم کازرون 26 اردیبهشت
شعار مردم کازرون 26اردیبهشت 97:
وای به روزی که مسلح شویم
نترسید نترسید ما همه با هم هستیم
بهر دفاع از کازرون آماده‌ایم
اتحاد اتحاد کازرونی با غیرت

تعطیلی بازار کازرون روز 26 اردیبهشت 97


ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment