Wednesday, May 9, 2018

طنز جالب برای برجام حتما ببینید وبه وضعیت زار رژیم ولایت فقیه بخند

طنز جالب برای برجام حتما ببینید وبه وضعیت زار رژیم ولایت فقیه بخندید 
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد 

No comments:

Post a Comment