Saturday, May 12, 2018

همراه تبسم شکوفه ها در سپیده صبح ، با بهترین آرزوهای شکوهمند روزی زیبا ،شور انگیز وپر نشاط ارمغان شما باد


همراه تبسم شکوفه ها در سپیده صبح ، با بهترین آرزوهای شکوهمند  روزی زیبا ،شور انگیز وپر نشاط ارمغان شما باد

خروش ما وترانه های ما که از قلبهای ما میترواد نوید بخش فردایی روشن وشکوهمند وپر فراز خواهد بود ، ما عهد کرده ایم چونان شمع بسوزیم اما محیط را روشن کنیم ، ما جاودانه خواهیم ماند چون قلبمان  لبریز عشق مردم ومیهن است ، با فتح  قلبها در شکوه گلشن قصه های مهتابی و با  ترانه های بلورین عشق بسوی دنیایی از غرور وزیبایی ویکرنگی که سرشت آفرینش است پروازخواهیم کرد


چوبانک رعد خروشان که پیچد اندر کوه
جهان پر است زگلبانک عاشقانه ما
نوای گرم نی از فیض آتشین نفسی است
زسوز سینه بود گرمی ترانه ماقلبتان مانند دریا آبی و چون گلها زیبا وعطر آگین  
آرزوهایتان  مانند کوهها بلند وپرشکوه  
محبت شما  مانند کهکشان پر  ستاره ونورانی  
شادی هایت مانند جنگل ها  سر سبز
 محبت خدا در دل وروح شما لبریز
 دوستی مردم وعشق به میهن دردلتان جاویدان
شادی و سرشاری همیشه توشه سفر شما
 دعای  فراوان ما  بدرقه راهتان

ع . ز : رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران 


ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment