Wednesday, June 13, 2018

بیست وهشتمین روز ماه رمضان بر شما مبارک وطاعات وعبادات شما قبول

بیست وهشتمین روز ماه رمضان  بر شما مبارک وطاعات وعبادات شما قبول وآرامش همراه با علو درجات  نصیب شما باد
 در بیست وهشتمین روز ماه مبارک  رمضان که ماه  تقوا ی رهایی بخش و تطبیق ارزشها وآرمانهای توحیدی برای نیل به کمال وکسب صفات خدایی بود را پشت سر گذاشتیم ماهی که هرساعت وهرروزش  آزمایشی بود برای هرانسانی تا  برا ی دستیابی به مدارج کمال وخداگونگی  از ابتلائات وهواهای نفسانی عبور کرده وبا تکیه به توانمندی وارده خلاق اش  وبا عزمی جزم بتواند   بر اجبارات بنده ساز ویژگی های حیوانی فائق آید  به یقین سرشت انسانی با  خروج از اجبارات و واکنشهای غریزی و خودبه‌خودی که در جوهر خود، تقویت و بارز شدن استعداد ویژه تکاملی انسان را بدنبال دارد ما هم  توانستیم  با آزمایش روز ه داری به مداری بالابلندتر از ارزشهای انسانی برسیم وامروز مجاهدین این فرزندان دلیر وپرچمداران اسلامی انقلابی وبردبار با عشق به خدا وایمان به توحید با همه  چیزشان وبا الهام از صاحب این ماه مولا علی امیر مومنان بخاطر مردم وعشق به میهن وبرپایی عدالت وجامعه ای خالی از ظلم وستم وایرانی بلند آوازه وپرغرور ودرعین حال شکوفا میروند که قدر ایران ومردم سلحشور ایران را رقم بزننداي نسيم سحر منزلگه آن يار كجاست
نفس و روح مسيحايي دلدار كجاست
نام آن معبد عشاق دلا رام اميد
آتش طور كجا ، وعده ديدار كجاستدربوسه  گاه سحر ، وبا فروغ  چشمان ستاره ها ودر طراوت گلها ،بوته ها ی محبت خواهیم کاشت تا در دشت گلزار  قلبها ، گلهای زیبایی ویکرنگی وشادابی سبز شود ، با سیلان احساس ، چونان  موجهای نیلگون دریا  به صخره های کینه خواهیم کوبید تا کینه هارا محو وعطوفت ومهربانی وصفا وسرور وشادابی جای ان بنشیند به یقین در  ساحل رویاها و با آفتاب صداقت در فراسوی باورها ، در نوشین لحظات زندگی رنگین کمانی از ارزشها را خلق خواهیم کرد  که در پرتو آن انسان وجامعه درآرامشی رویایی وروبه جلو هدایت ره پوید  و تمام  لحظات درشکوفایی ودرخشش سپری شود  وقلبها مالا مال عشق  وایام  همیشه  در شاد ی و سرور رقم بخورد


روز وشب شما همیشه  درسرور وزیبایی
آرزوهایتان  مانند کوهها بلند
محبت تان چونان  کهکشان ستاره ها پرنور
شادی هایتان  همچون  جنگل ها سر سبز
 محبت خدا همیشه در قلب وضمیرتان تابنده
 دوستی مردم وعشق به میهن دردلتان جاویدان
همواره مالا مال شاد ی وشادکامی و سرشار ی
روح وضمیرتان چون  رنگین کمانی زیبا  وآرام
سلامتی  ونشاط آرزو ی من برای شما
دست مولا علی همیشه یارشما
دعای ما  در همه اوقات  بدرقه راهتان
ع . ز : رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران 


ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment