Thursday, June 28, 2018

سلام وآتشفشانی از محبت ،با گلستانی از درود وکهکشانی از آرزوهای شکوفا برای شما خوبانسلام وآتشفشانی از محبت ،با گلستانی از درود وکهکشانی از آرزوهای شکوفا برای شما خوبان

همراه تبسمی چون  شکوفه ها در سپیده صبح ، با بهترین آرزوهایم روزی زیبا ،شور انگیز  با شگون وشاد با خلق فرصت های عالی وموفق ارمغان شما باد، به  زلالی چشمه ها و همچون تبسم گلهای عطر آگین روز را بیا غازیم به یقین در شامگاهان  به آرامشی شگرف دست خواهیم یافت ودر مدار  فاتحان قلب  در شکوه گلشن قصه های مهتابی با  ترانه های بلورین عشق قرار خواهیم گرفت.روز نو وآغازی نو بشما مبارک وگوارا باد
آرزو دارم دلتون مثل بهار
  
پرشود از لحظه های ماندگار
  
زندگیتون خالی،از انـدوه و غـم
  
لحظه های شادمانی بیشمـار

روزتا ن همیشه با نشاط
قلبتا ن همیشه  شاد شاد
محبت تان همیشه  بیشمار
لحظه هاتان چون عسل
قلب تان آرام وپرشورونشاط
مولا  علی همیشه  نگهدارتان
خدا همیشه پشت وپناه تان
دعای ما همواره بدرقه راهتان

 ع .ز : رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران  

ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment