Thursday, June 28, 2018

‍🔴 شعله پاکروان خطاب به بازجوها و جنایتکاران اطلاعات:دختر مظلومم را کشتید. در خاکسپاری و سالگردش زهر خود را ریختید. دیگر چه می‌خواهید؟
‍🔴 شعله پاکروان خطاب به بازجوها و جنایتکاران اطلاعات:دختر مظلومم را کشتید. در خاکسپاری و سالگردش زهر خود را ریختید. دیگر چه می‌خواهید؟


بازجویان اطلاعات و اطلاعات سپاه و صد اداره ساواک گونه دیگر اقایان ها- , مو- , رض- , صا- , مح!
خطابم به شماست.
 دختر مظلومم را کشتید. در خاکسپاری و سالگردش زهر خود را ریختید. دیگر چه می‌خواهید؟
امروز خانواده‌ام که در تهران هستند برای چندمین بازداشت و بازجویی شده‌اند. چرا؟
یادتان هست در دفتر پیگیری فرمودید در حق دخترتان جفا شده ولی نباید بخاطر یک پرونده برعلیه یک حکومت شورید؟
پاسخ مرا شنیدید. باز هم تکرار می‌کنم تا زنده هستم بر دادخواهی خون بناحق ریخته‌ی ریحانه رعنایم خواهم ماند. حتی اگر جانم را بگیرید غبارهای جسدم پس از هزار سال هم باز فریاد دادخواهی می‌زند. دست از سر پدر ریحانه بردارید. او آنقدر دلشکسته است که بعد از سه سال و نیم هنوز هم هر روز بر مزار دختر جوانش می‌رود. دست از سر خواهر ریحانه بردارید. او هنوز هم فراموش نکرده اشکهایش را برای این‌که همکارانتان خواهرش را پیش از رسیدن پدر و مادر و وداع اخر دفن نکنند. 
اقای ها-!
 امروز همکارتان اقای ام- انچه را در ذهن بیمار شما و همکارانتان می‌گذرد بر زبان آورده. چیزی که شما از درک آن عاجزید این است که یک دادخواه کارکرد حزبی ندارد. فراتر از آن است. آنچه میان دادخواهان و شماست دریایی از خون است. شما نمی‌توانید درک کنید زیرا بر اسب زین کرده قدرت و مقام سوارید. بی انکه توجه کنید بسیار ساواک‌ها و استخبارات و ادارات مشابه در کشورهای مختلف  بر همان اسب سوار بودند و اکنون چیزی جز نام ننگین از خود بر جای نگذاشته‌اند. زیرا ظلم و جفا بر مردم بیگناه عاقبتی جز رسوایی و برافتادن از سریر قدرت ندارد.
دست از سر خانواده ریحانه بردارید .


ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment