Wednesday, July 11, 2018

مهرداد عارفانی که در فرانسه بخاطر توطئه تروریستی در بازداشت است در عرض 10 روز آینده تحویل بلژیک داده میشود
مهرداد عارفانی که در فرانسه بخاطر توطئه تروریستی در بازداشت است در عرض 10 روز آینده تحویل بلژیک داده میشود


خبرگزاری آسوشیتدپرس۲۰  تیر۹۷ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۸)


آسوشیتدپرس: مهرداد عارفانی که در فرانسه بخاطر توطئه تروریستی در بازداشت است در عرض 10 روز آینده تحویل بلژیک  داده میشود
یک مقام قضائیه فرانسه گفت مهرداد عرفانی که مقیم بلژیک است و در فرانسه در بازداشت میباشد روزچهارشنبه پذیرفت تا به مقامات بلژیکی تحویل داده شود بلژیک برای دستگیری وی حکم صادر کرده است.
و در 10 روز آینده تحویل بلژیک داده خواهد شد تا در مقابل دادگاه قرار گیرد.
وی در ارتباط با توطئه تروریستی رژیم در مورد گردهمایی مجاهدین در فرانسه در بازداشت میباشد
مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment