Sunday, August 26, 2018

رادیو آلمان :نسرین ستوده اعتصاب غذا کرده استرادیو آلمان :نسرین ستوده اعتصاب غذا کرده است


سایت رادیو آلمان(فارسی) ۳/۶/۹۷ : « نسرین ستوه وکیل و فعال حقوق بشر در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. او در نامه ای از زندان در مورد تصمیم خود برای اعتصاب غذا نوشته است: از آنجا که تاکنون کلیه ی مکاتبات اینجانب با مسئولان بی نتیجه مانده است، ناگزیر در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده، بستگان و دوستانم از تاریخ ۳/ ۶/ ۹۷ دست به اعتصاب غذا می زنم. .. ».


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

قیام سراسری مرداد 97 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  سرنگونی #  اتحاد

No comments:

Post a Comment