Tuesday, November 20, 2018

هادی شبانی بریده مزدور وزارت اطلاعات شریک درکشتار اشرف ولیبرتی و مامور در انجمن نجات مازندران برای شکنجه روانی خانواده مجاهدین را بشناسیم

هادی شبانی  بریده مزدور وزارت اطلاعات شریک درکشتار اشرف ولیبرتی و مامور در انجمن نجات مازندران  برای شکنجه روانی خانواده مجاهدین را بشناسیم منبع : افشای یاران شیطان ،19ژوئیه 2016 


هادی شبانی ویک فضاحت بی نظیر برای بریده مزدوران وزارت اطلاعات مامور در انجمن نجات گیلان ومازندران وآذربایجان شماره 1

همه شما شنیدید وخوب میدانید که صمد نظری بریده خائنی بود که شرف وسابقه وحیثیت خود را که پیش مجاهدین کسب کرده بود بدلیل شرایط جنگی وسخت حاکم برعراق فروخت خائن شدوبه زیر عبای ولایت وزیر بیرق وزارت بدنام اطلاعات با پوش انجمن نجات خزید.
تا آنجا که حتی از هویت انسانی خارج وبه یک حیوان درنده وزنجیری در خدمت محمد جواد هاشمی نژاد سرکرده باند هابیلیان درآمد.
اینکه چه اعترافات واطلاعات وچه آموزشهائی به وزارت اطلاعات داد بماند اما تقریبا به کرسی ریاست وسرپستی وراه اندازی انجمنهای نجات در سایر استانها رسید.
البته خبر هائی بدست ما رسیده بود که وزارت اطلاعات به صمد نظری گفته بود که 

"شنیدیم قر میزنی وگله وگلایه میکنی و....اما یادت باشد شما ها که از پیش مجاهدین آمدید وقتی با چند سال ... به آنها خیانت کردید وبا ما (وزارت اطلاعات وانجمن هابیلیان وانجمن نجات)کار میکنید از نظر ما شما یک تفاله بیش نیستید این را به تمسخر نمیگویم درسته که ما به شما میگوئیم رها شده ویا جدا شده ولی بواقع شما تفاله ها ودفع شده های مجاهدین هستید."
همان مامور بالای وزارت اطلاعات از بخش التقاط ونفاق به صمد نظری یاد آوری کرد:
"  شما یک کار ویک خاصیت برای ما دارید وآن اینکه بمیرید وبدمید آنهم علیه مجاهدین ایدئولوژی رهبری وتشکیلات مجاهدین همین.

 پرروگری وسواستفاده وغلط اضافی ممنوع بمیروبدم تو از سعید امامی که بالا تر نیستی تبدیل به یک عبرت تاریخی شده است ."
 این حرفها را صمدنظری بطور غیررسمی بصورت دردودل واینکه خسته شده است و...پیش یکی از نردیکانش بیان کرده بود واو هم در یک محفل فامیلی بنقل از صمد نظری اینها رامطرح کرد.
از طرف دیگر علیرغم همه خیانت ها لجن پراکنی ها فروختن اطلاعات وآموزشهای که به مزدوران دیگر داده بود اطلاعات صمد نظری هم از سیستمهای وزارت اطلاعات وتاکتیکهای جنایتکارانه آنها هم زیاد شده بود،ووزارت اطلاعات دو مزدور دیگری را هم بخدمت گرفته بود که آنها در خیانت وجنایت ومزدوری رو دست نظری زده بودند اولی هادی شبانی ودومی هم قربانعلی پوراحمدی بودند.

در یک پروسه مرموز صمد نظری درلیست پاکسازی وزیر کیوتین حذف وزارت بد نام اطلاعات قرار گرفت البته در قدم اول ثمره فمن یعمل مثقال ذره شریره فمن یعمل مثقال ذره خیریره است .
 اما خائنین خوب میدانند که نظام ولایت وبخصوص سیستم بد نام وزارت بر حذف وترور وپاکسازی بناست ویک روزی هم خودشان به این سرنوشت ناگزیر دچار خواهند شد.

هادی شعبانی با قربانعلی پوراحمدی که هردو الان خودشان به خاطر جنایات بیشماری که علیه خانواده های مجاهدین ومبارزین وهمچنین شرکت در قتل صمد نظری به ریاست انجمن نجات گیلان ومازندران رسیدند ولی فکر نمیکردند روزی این قتل گریبان آنها را خواهد گرفت هرچه سعی کردند وانمود که ما نبودیم و...نشد وهمه استان گیلان ومازندران فهمیدند که صمد نظری را هادی شبانی وقربانعلی پور احمدی برستور وزارت اطلاعات سر به نیست کردند.
بیشتر بخوانید
اما امسال یک فضیحت بزرگی براه افتاد که درست در سال روز قتل صمد نظری هادی شبانی به کلمدان زادگاه ومحل دفن صمد نظری رفت واز قبل هم کلی تبلیغات کرد وتدارک دید  تا شاید چند نفری را بر سر قبر صمد نظری جمع کند ولی کسی به حرفهای آنها محل نگذاشت ویک خبر درونی هم داریم که هادی شبانی به یکی از دعوت شده ها گفته بود که بابل وگیلان ومازندران سنتا وتاریخا مال مجاهدین است وما زیاد توان مانور نداریم حتی ممکن است علیه ما کاری کنند بهمین دلیل ما مجبوریم به همین حد هم رضایت دهیم همین مقدار هم از بس زیر فشار بودیم گرفتیم والا برای صمد نظری که برنامه نداشتیم.

آری هادی شبانی وپور احمد وغضنفری ومزدوران زیر مجموعه آنها از اسکاردی وگلی وافغان بیچاره وصالحی ... هم به این سرنوشت دچار خواهند شد آنها که بدتر وخیانت بارترازمسعود دلیلی که نمیتوانند به وزارت اطلاعات وسپاه قدس خدمت کنند چی شد چرا پوستش را کندند واو را سوزاندند.
شما هم نمیتوانید دستان خون آلود خودتان که به خون خانواده ها وخون مجاهدین وحتی به همکار مزدورتان ودیگران آلوده است را با تبلیغات ویا با این مراسم در کلمدان پاک کنید تازه دیدید که با چند نفر چه فضاحتی را ببار آوردید .

روز حساب رسی از ولی فقیه با برجام که بدست توانای مقاومت ایران انجام شده بود فرا رسیده است واکنون زمان آن است که مردم حق خودشان را از ولایت فقیه خون ریز بگیرند شما هم که سرنوشت خود را با ولایت ووزارت گره زده اید بسیار عاقبت بدی خواهید داست حالا بروید برای وزارت اطلاعات وبفرموده علوی وروحانی مرثیه برجام بنویسید ودر این دفن وکفن پروژه اتمی وبمب سازی شرکت فعال داشته باشید با دلی پر خون ولبی خندان (مانند آقای ظریف) ویا بفرموده وزارت اطلاعات بانوشتن در باره رفع تحریمها صورت روحانی را سرخ کنید شما مزدور وگماشته بی مقداری رد نزد ملت ایران نیستید که باتمامیت نظام زهر خورده ولایت دفن خواهید شد و

بیشتر بخوانید

هادی شعبانی(شبانی) در"کلمدان" وقتی قاتلان بر قبر قربانیان خود فاتحه میخوانند.
عبرت تاریخ را میبینید ؟!!
هادی (شبانی )شعبانی قاتل صمد نظری 

بدلیل فشارهای اجتماعی ومردمی ناشی از افشای اینکه هادی شعبانی وقربانعلی پور احمدی بدستور وزارت اطلاعات صمد نظری را پاکسازی کردند دست به یک تاتر مسخره در روستای کلمدان بابل یعنی سر قبر صمد نظری زد تا شاید با نعل وارو بار این فشار را کم کند. ولی رسوائی وپرونده سیاه این جنایتکاران که حتی به هم پالکی هایشان هم رحم نمیکنند مانند هادی شعبانی بیش از این است که این مزدوران جنایتکار بتوانند با یک نمایش مسخره سفید سازی راه بیندازند.
حرفها گفته شد ونیازی به تکرار ندارد مردم هم خوب واقعیتها را میدانند.
بیشتر بدانید

صمد نظري وسعيد امامي وهر دو با يك شرنوشت ننگين و مشترك ”ايست قلبي” توسط مافياي وزارت اطلاعات 


شعیانی از نظر اجتماعی یک فاسد جنایتکار وخائنی خطر ناک است آنگونه که در شمال به یک گراز وحشی تشبیه شده است

شعبانی بدلیل جنایاتی که علیه خانواده های واقعی مجاهدین مرتکب شده واغلب مواقع رو دست شکنجه گرهای وزارت اطلاعات بلند میشود بسیار منفور است بهمین دلیل کمتر در ملا عام ظاهر میشود ومستمرا وحشت زده ودر نگرانی بسر میبرد .

هادی شعبانی یا شبانی بارکش وزارت اطلاعات، عنصر منفوروپلیدی که روزانه درمزدوری، ازپاسداران و شكنجه گران جنایتکار سبقت میگیرد. شماره 2
منبع : افشای یارانه شیطان ، 19ژوئیه 2016 قبلا در مطالب مختلف یکی از مزدوران گشتاپوی آخوندی به نام هادی شعبانی (شبانی) را بدفعات افشا کردیم. گفتیم که هادی شبانی پس از ورود به ایران وارد ریل وزارت اطلاعات گردید و به تمام و کمال به خواسته های محمد جواد هاشمی نژاد (ازمسولین وزارت اطلاعات) گردن نهاد.

هادی شعبانی (قسمت اول)فاصله کرسی ندامت و خیانت تا میز ریاست نجات رژیم در مازندران را چگونه طی ویا پیموده است

هادی شعبانی فقط یک نمونه است همه این خائن بریده مزدورها هم اینگونه در محضر ولایت ووزارت طی طریق کرده اند.
وزارت اطلاعات او را وارد تولید کرده و به قول شمالیها به گاری بسته است ، البته گاری وزارت اطلاعات. برغم همه خوش خدمت هایی هادی شبانی به وزارت اطلاعات و تن دادن به هرگونه خفت و خواری ولی هنوز هم،وزارت اطلاعات به او و امثال او هیچ اعتمادی ندارد و روز بروز سقف درخواستهایش را از آنها بالاتر برده تا بیشتر آنها را تحقیر نماید .
اکنون خواسته وزارت اطلاعات از آنها ، فقط اذیت و آزار خانواده ها، گسیل خانواده های وزارتی به لیبرتی، نامه نویسی به ارگانهای بین المللی علیه مجاهدین و گذاشتن اسم آنها در زیر مطالب ضد و نقیض و دروغ و دغل  وزارت اطلاعات علیه مجاهدین و ...... محدود نمی گردد، بلکه  از آنها میخواهد،این آمادگی را داشته باشند تا اگردرآینده لازم شد، درحذف فیزیکی، سایر مزدوران انجمن نجات که اطلاعات گرفته اند ولي تاريخ مصرفشان از نظر وزارت اطلاعات تمام شده است مانند صمد نظری و ... نیزشرکت نمایید، یا اگر لازم باشد مانند  مسعود دلیری خائن  که درجنایت کشتار ۵۲ مجاهد خلق در اشرف  بعنوان راهنما شرکت کرده بود، شرکت نمایید ویا درسرکوب و به گلوله بستن قیام مردم بیدفاع درآینده همپای پاسداران و بسیجی ها و ... شرکت نمایند.

هادی شعبانی (قسمت دوم) با همکاری قربانعلی پور احمدی نهایتا با سربه نیست کردن صمد نظری به میز ریاست!!! دست یافت


در قسمت اول این گزارش آمده بود که 
این تاکتیکی است که وزارت اطلاعات در باره همه وحوش انجمن نجات ازقبیل هادي شباني، ایرج صالحی،


http://nejatngoiran.blogspot.com/2015/12/blog-post_32.html


ايرج صالحي پادو اطلاعات ملا ها در مازندران- افشاي يك جنايتكار حرفه اي وشكنجه گر خانواده ها

http://efshayaranshitan.blogspot.fr/2015/12/blog-post_0.html

سیروس عضنفری و

حميد دهدارحسني؛ پادوي گشتاپوي آخوندي در خوزستان


حميد دهدارحسني؛ پادوي گشتاپوي آخوندي  در خوزستان

 و .... بکار میبرد .
هدف گشتاپوی ملایان این است که آنها را هرچه بیشتر
 دستشان را به جنایت آلوده نماید و سرنوشتشان را تماما
با رژیم گره بزنند و خیال کم کاری و انعفال و .... به سرشان نزند.
 درست به همین دلیل است که هادی شبانی تیغ جلاد را تیز میکند


http://efshayaranshitan.blogspot.com/2015/09/blog-post_21.html

و از قاتل شهید شاهرخ زمانی درزندان اوین دفاع کرده و مدعی میشود که : شاهرخ زمانی را وزارت اطلاعات نکشته است !!؟ یا قربانعلی پور احمد ، دخالت هادی شبانی وخودش  را در حذف صمد نظری

هادی شعبانی درکلمدان وقتی قاتلان بر قبر قربانیان خود فاتحه میخوانند


برای بدست آوردن کرسی انجمن نجات مازندران راسعي ميكند انکاركند واز جنگ ضد ميهني مانند يك پاسدار دفاع ميكند ويا مانند پاسداران ولايت دلپيچه هسته اي گرفته ودر اين رابطه دست وپا ميزند .....بسته شدن به كاري وزارت اطلاعات يعني همين هادي شعباني خودش را نخودهرآش وزارت ميكندماموريت او پارس گردن  است امروزاين مطلب را باسم او مينويسندربط يا بي ربط كه عمدتا بي ربط است ويا ميگويند اين پارس را بكن وميكند .

به مزدوران ولايت ووزارت ”وقتي آهن را داغ ميكنند خروبز گري پايش را بالا ميبرد


واقعیت نشان داده است که این مزدوران، با آگاهی و اشراف به خدمت این رژیم جنایتکار قرارگرفته اند تا فقط وفقط جیره و مواجبشان را ازدست قاتلین مردم ایران گدایی نمایند . به همین خاطر صد برابر ازپاسداران و بسیجی ها جنایتکارترمیباشند.
مزدورانی مانند شبانی و قربانعلی پور احمد و سیروس غضنفری و حمید دهدار و .... به تمام و کمال سرنوشت خودشان را بدجوری با سرنوشت رژیم جنایتکار ولی فقیه گره زده اند. در واقع میتوان گفت که آنها دستشان در خون شهدای اشرف و شهدای حمله اخیر لیبرتی آغشته است.

نقش رذیلانه ایرج مصداقی در قتل عام مجاهدین قبل و بعد از آن  1

ايرج مصداقي( قسمت اول) ازعاملان وزمينه سازان جنايت عليه بشريت قتل عام 52قهرمان شهيد

 و7گروگان اشرفي

ابراهيم خدابنده برادر مسعود خدابنده(قسمت دوم) از عاملان قتل عام 10شهويور در اشرف كه جنايت عليه بشريت است

عباس صادقي نژاد بريده مزدور اطلاعات بدعوت يك باند اطلاعاتي در اردبيل به اردبيل رفت


آنها در اعدام های روزانه دولت آخوند روحانی، درسرکوب دانشجویان وجوانان، درسرکوب زنان در خیابانها به بهانه بد حجابی و همه جنایتهای روزانه  رژیم سهیم هستند.
ولی باید بدانند :‌اکنون که رژیم تمامی سیاست هایش در زمینه اتمی و سوریه و عراق و یمن شکست خورده است  و در سراشیب سرنگونی قرار گرفته است، روز حسابرسی ازعوامل و شکنجه گران و ماموران وزارت اطلاعات بوسیله مردم قهرمان ایران هرچه نزدیکتر میشود،  آن روز چه روز سختی برای مزدورانی مانند هادی شبانی که تلاش میکنند درجنایت از پاسداران سبقت بگیرند ، خواهد بود 


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment