Tuesday, December 25, 2018

تجمع خانواده‌های کارگران زندانی فولاد اهواز مقابل استانداری در دومین روز + عکس و فیلمتجمع خانواده‌های کارگران زندانی فولاد اهواز مقابل استانداری در دومین روز + عکس و فیلم


  • /4

 سه‌شنبه ۴دیماه۹۷، خانواده‌های کارگران زندانی فولاد 

روز سه‌شنبه ۴دیماه۹۷، خانواده‌های کارگران زندانی فولاد اهواز برای دومین روز در مقابل استانداری رژیم در این شهر در اعتراض به بازداشت عزیزانشان تجمع کردند و خواستار آزادی کارگران زندانی شدند.

 خانواده ها با در دست داشتن پلاکاردهایی مانند: پدرم منتظرت هستم / جای کارگر کارخانه است / کارگر زندانی آزاد  باید گردد/ پدرم را آزاد کنید/ کارگر زندانی دزد آزاد/ اقتصاد مقاومتی کارگر زندانی/ پسرم به چه  جرمی زندان  شده / پدر منتظرم /  خواهان آزادی بازداشت شدگان شدند.
 
این تجمع اعتراضی از روز گذشته ۳ دی ماه آغاز شده است.
خانواده ها می گویند: در طول ۱۰ روز گذشته تمام راه های قانونی جهت آزادی عزیزانمان را طی کردیم اما نتیجه ای نگرفتیم و مسؤلین به غیر از وعده های دروغین پاسخگو نیستند. خانواده ها از تمام مردم جهت کمک به آنها درخواست کردند که به صفوف آنها بپیوندند.
 
بازداشت کارگران معترض فولاد ملی اهواز پس از اعتراضات صنفی ۳۸ روزه آنها صورت گرفت. این بازداشتها از نیمه شب ۲۶ دی آغاز شد و طی آن ۴۲ کارگر فولاد ملی اهواز بازداشت شدند. تعدادی از ایشان در روزهای گذشته آزاد شده و بقیه در زندان شیبان و بازداشتگاههای دیگر محبوس هستند.

اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷
اهواز - تجمع خانواده‌های بازداشتی کارگران فولاد اهواز مقابل استانداری رژیم - ۴دی۹۷

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور 

No comments:

Post a Comment