Saturday, December 1, 2018

اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بیست و دومین روز مقابل استانداری اهواز+فیلماعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بیست و دومین روز مقابل استانداری اهواز+فیلم


بیست‌ودومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز مقابل استانداری خوزستان در اهواز امروز شنبه ۱۰ آذر ۹۷ شروع شد. کارگران بنرهایی در دست دارند که روی آنها نوشته شده است: کارگران بیدارند از استثمار بیزارند. کارگران راقربانی مافیای دلالی نکنید.
کارگران در تظاهرات خود شعار می دادند
اسلامو پله کردید ملتو ذله کردید
اهواز-اعتراض کارگران فولاد ۱۰ آذر بازار طالقانی با شعار عزا عزاست امروز روز عزاست امروز 
اهواز-اعتراض کارگران فولاد ۱۰ آذر بازار طالقانی -با شعار نه حاکم نه دولت نیستن به فکر ملت
تظاهرات کارگران گروه ملی   فولاد اهواز ۱۰ آذرماه با شعار  همشهری بگوش باش اهواز صاحب نداره
تظاهرات کارگران گروه ملی   فولاد اهواز ۱۰ آذرماه با شعار دشمن ما همینجاست و مرگ بر ستمگر  
تظاهرات کارگران گروه ملی   فولاد اهواز ۱۰ آذرماه با شعار کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد 

حسین حسین شعارشون دزدی ها افتخارشون
نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب
  فولاد هفت تپه اتحاد اتحاد
این همه بیعدالتی هرگز ندید
 سوریه را رها کن فکری به حال ما کن
بیست و دومین روز اعتصاب گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولا ۱۰ آذر سخنرانی مرتضی اکبریان

تظاهرات کارگران گروه ملی فولاد اهواز فولاد اهواز ۱۰ آذرماه با شعار زندانی هفت تپه آزاد باید گردد
تظاهرات کارگران گروه ملی فولاد اهواز فولاد اهواز ۱۰ آذرماه با شعار ستاندار و فرماندار بیعرضه و بیخیال


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment