Friday, January 25, 2019

جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 15چند هفته دیگر چهل امین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی رو در پیش داریم. انقلابی که صد البته مردمی بود , اما بدلیل وجود یک رهبری فاسد و قدرت طلب, رتجع و سرکوبگر و در نبود نیروهای پیشتاز مبارز و مجاهد در راس رهبری , به بیراهه رفت و متاسفانه با شکست روبرو شد. براین منطق امروز شاهده سربرآوردن بقایای دیکتاتوری سلطنتی و ساواک شاه برای سهم خواهی از مردم بجان آمده می باشیم و باز براین منطق هست که سلطنت مدفون شده تلاش میکنه تا با خاک پاشیدن بر دلائل نارضایتی مردم از فساد و سرکوب آن دوران , انقلاب سال 57 را به زیر سوال ببره و اون رو نامشورع جلوه بده. واقعیت درایران آخوند زده این ست که اساسا به قدرت رسیدن بنیادگرای مذهبی ولی فقیه ریشه در ابعاد سرکوب و اختناق دوران شاه داره و برای مثال اگر اونکودتای ننگین علیه دولت ملی مصدق صورت نمی گرفت , به یقین جامعه ما با دمکراسی و شکوفایی سوق پیدا می کرد و امروز با مصیبتی بزرگتر بنام « ولی فقیه » روبرو نبودیقیام ضد سلطنتی 

No comments:

Post a Comment