Thursday, February 14, 2019

هادی خرسندی برای روز ولنتاینهادی خرسندی برای روز ولنتاین 


♦️تقدیم به همه عاشقان ایران


والنتاين، روز عشق و عشق‌بازيست  حقيقی نيست البته، مَجازيست
يکی ترفند در بازار غربی 
 که رونق ميدهد بر کار غربی
عروسی همه کادوفروشان 
همه گندم نمايان جو فروشان
والنتاين از مسيحيت رسيده 
 نميدانم به چه نيت رسيده
ولی از بهر بنجلکار کاسب 
 گرامی فرصتی باشد مناسب
وگرنه عشق روز و شب ندارد 
 خصوصا ربط با مذهب ندارد
کجا يک عاشقی اين ادعا کرد 
 که حق عشق يک روزه ادا کرد ؟
الا گر عاشقی را ميشناسی 
 نبايد با والنتاينش بلاسی
که درد عاشقی مدت ندارد 
غمش روز و شب و ساعت ندارد
زمان عشق اينسان مختصر نيست 
بله عشق است اين، سيزده بدر نيست
اگر عشق حقيقی داری ای دوست  نگاهش دار که زيبا و نيکوست
مرا عشقی است دائم در دل و جان 
 که يک لحظه نباشم فارغ از آن
مرا عشق وطن تا در نهاد است 
دلم زين عشق شاد شاد شاد است
والنتاين من عشق سرزمينم 
ديار باصفای نازنینم 
والنتاین من این نسل جوان است
که عزمش در خیابانها روان است 
به امیدی که دور غم سرآید 
سحرحورشید پیروزی برآید
که روز عشق ما آن روز باشد
که ملت بر ستم پیروز باشد 
هادی خرسندی❤️
شعر کوتاه شده است.


پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  

مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت 
ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment