Sunday, February 24, 2019

گزیده ای از اخبار سایت مجاهدین خلق ایران
گزیده ای از اخبار سایت مجاهدین خلق ایران 

گزیده ای از اخبار سایت مجاهدین خلق ایران 

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  

مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment