Monday, February 25, 2019

اعتراف به فساد افسارگسیخته درحکومت ولایت فقیه


  • اعتراف به فساد افسارگسیخته درحکومت ولایت فقیه
اعتراف به فساد در حکومتی که بر فساد بنا شده است چیز عجیبی نیست؛ با این حال نگاهی به اظهارات «دادستان کل کشور»، بیش از پیش پرده را از آن بالا می‌زند.
فریبرز شادان
موضوع فساد درحکومت آخوندی، امری رایج می‌باشد و سرتاپای نظام را در برگرفته است. پیداکردن یک کارگزار سالم درنظام ولایت فقیه امری محال می‌باشد. چهل سال است که مردم ایران زندگی شان را فساد کارگزاران حکومتی نیست و نابود کرده است، به‌صورتی که یک فروپاشی وسیع اجتماعی ایجاد شده است.
آخوندهای تبهکار تلاش می‌کنند تا معضل فساد را که سرمایه های ملی را در حال بلعیدن است به اجزای فرعی حکومت نسبت بدهند. ولی برهیچ کس پوشیده نیست، وقتی یک سیستم، فاسد و بیمار است علت اصلی و مشکل جدی که سایر اجزای سیستم را هم آلوده می‌کند، رأس آن است. یعنی منشأ فساد در نقطه رهبری و هدایت این سیستم می‌باشد. چیزی که امروزه مردم ایران به عنوان ولایت فقیه آن را می شناسند و چندین دهه است که از این بابت رنج و سختی های آن را تحمل می‌کنند.
در این رابطه آخوند محمدجعفر منتظری، «دادستان کل کشور»، وارد صحنه شد و گوشه ای از وضعیت بحرانی نظام را تشریح کرد. او به نوعی هم هشدار داد که در نظام این مقدار فساد بسیار زیاد است.
آخوند منتظری با یک توصیه فرمالیستی، از کارگزاران نظام خواست که زمینه از بین رفتن فساد را فراهم کنند. وی دراین رابطه با فرهنگ شیادی داد سخن داد و به جای اینکه مطرح کند که دست از فساد بردارند، گفت که باید عدالت را رعایت کنند. در حالیکه اگر عادل بودند که دزدی نمی‌کردند که باعث این همه فساد شود.
«دادستان کل» در ادامه پرده از فساد و دزدیها بر می‌دارد و البته به صورت خیلی کلی شق‌القمر کرده و نتیجه گیری هم می‌کند که وضعیت اقتصادی ناشی از همین دزدی ها و فسادی‌ست که در جریان است.
محمدجعفر منتظری گفت: «مدیرانی که در پس پرده مدیریت‌شان به‌گونه‌ای سنگر گرفته‌اند که کسی متوجه نمی‌شود و دنبال خیانت هستند اگر همه مدیران، عدالت‌گستر بودند آثار عدالت را در گوشه‌گوشه جامعه می‌دیدیم. این وضعیت اقتصادی ماست؟»[فارس ۵ اسفند ۹۷]
در نظام فاسدی که علت فساد را به‌‌خصوص در رأس آن باید جستجو کرد، پایان دادن به این بحران ها و معضلات، فقط یک راه دارد و آنهم برچیده شدن بساط تمامیت آن است.

  • اعتراف به فساد افسارگسیخته درحکومت ولایت فقیه

ا
اعتراف  به فساد افسارگسیخته درحکومت ولایت فقیه
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  

مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment