Friday, November 22, 2019

گزیده مهمترین اخبار سایت مجاهدین خلق ایران
گزیده مهمترین اخبار سایت مجاهدین خلق ایران 

گزیده مهمترین اخبار سایت مجاهدین خلق ایران 


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChaNo comments:

Post a Comment