Wednesday, December 4, 2019

گزیده ای از مهمترین اخبار سایت مجاهدین خلق ایرانگزیده ای از مهمترین اخبار سایت مجاهدین خلق ایران 

  • فعالیت کانون های شورشی در تهران و نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی ۱۱ آذرماه

    فعالیت کانون‌های شورشی - نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی در تهران -۱۱آذرماه

    • کانون‌های شورش و قیام بعد از اعتراضات خونین آبانماه که ضرب شست کوبنده‌ای برای رژیم پوسیده و پا به گور خمینی بود هم‌چنان فعال و پرشور فعالیت‌های تبلیغی خود را اوج تازه‌یی دادند و روزانه شهرهای میهن را با فعالیت‌های خود طراوت تازه‌یی می‌بخشند و به رژیم مات شده از قیام برق‌آسای مردم عزیز ایران و جوانان دلیر میهن، این ...

گزیده ای از مهمترین اخبار سایت مجاهدین خلق ایران 


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment