Sunday, January 19, 2020

برای مسعود رجوی شیر همیشه بیدار

                                 برای مسعود رجوی  شیر همیشه بیدار
به مناسبت30 دي آزادي خورشيد ايران مسعود رجوی 
زمين قاصد صبح اميد      
چه ديد پيك حقيقت زفصل دي چه گذشت
كه در ميانه دشت و شميم هستي تو
هزار رود خروشان نشان نام تو بود
چه گفت قاصد صبح اميد انساني
كه باغ آئينه گويي نگا ه تو بنمود
تويي تو كه خاموش ولي همش فرياد
چو شير خفته اما تمامت اش بيدار
بيا كه نام تو در حصار فاصله ها
اميد و جلوه بستان باغ خاطره هاست
بيا كه نام تو چون شعله هاي زنبق سرخ
ترانه هاي اميد و نغمه هاي شادي هاست

 رزمنده  ارتش آزادیبخش ملی ایران : ع .ز «قباد »

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment