Monday, January 6, 2020

گزیده مهمترین اخبار از سایت مجاهدین خلق ایران

گزیده مهمترین اخبار از سایت مجاهدین خلق ایران 

  • ابو مهدی مهندس قاتل مجاهدین
  • ابومهدی مهندس که بود؟

    ابومهدی مهندس تروریست دست پروردهٔ رژیم آخوندی از جمله کسانی بود که همراه با پاسدار قاسم سلیمانی در اولین ...

گزیده مهمترین اخبار از سایت مجاهدین خلق ایران در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChaNo comments:

Post a Comment