Friday, March 27, 2020

منظومه ای در باره فرار آخوندها از قم :🌺🌺🌺🌹🌹منظومه ای در باب  فرار آخوندها از قم :🌷🌷🌷🍀🍀🍀

وقتی افتاد فتنه ای در قم
شیخ وملا تمام  وا  رفتند
حرم و مسجد و مصلی را
ترک کردند و بی صدا رفتند
شیخ و ملا و سید و آخوند
ترس از خلق بی عبا رفتند
یک گروه  سوی  کیش وعده ای بر قشم
عده ای هم  به کربلا رفتند
این سوال آمد از سوی مردم
پس اگر جمکران شفا میداد؟
این جماعت چرا به چاه رفتند؟
عده ای بی عبا و عمامه
نه   مفاتیح نه رمل و  بی دعا رفتندإ
آن همه درس فقه  در حوزه
با یه ویروس چرا وا رفتند؟
اینهمه موعظه روی  منبر
با کرونا چرا  هوا رفتند
مرگ ولعنت  به این گروه پلید
دیر نیست روز وعده قرآن
شعله خشم آتش خلقان
محو گردد   زصحنه گیتی
از وحوش ودد و تبهکاران
« ع .ز»

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # 
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  #نوروز _مبارک
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange 
مطالب ما را در   توئیتر @Bahar iran دنبال کنید
بر اندازیم#
#ایران #کروناویروس
#coronavirus
#COVID2019
#Iran
#سال_سرنگونی
 #قیام_تا_پیروزی
 #مجاهدین_خلق ایران

No comments:

Post a Comment