Saturday, May 23, 2020

❤️❤️❤️❤️❤️❤️مسعود رجوی - پرتوی از سورهٔ صافات - اردیبهشت ۱۳۹۱ 🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹
❤️❤️❤️مسعود رجوی - پرتوی از سورهٔ صافات - اردیبهشت ۱۳۹۱


    🌹🌹🌹🌹        • 03

 🌹🌹🌹🌹 مسعود رجوی - پرتوی از سورهٔ صافات - اردیبهشت۱۳۹۱ آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین در اشرف🌹🌹🌹🌹 

#پیش بسوی قیام   سراسری  #ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی   #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
 #شورش زندانیان #تيك_تاك_سرنگوني #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی 
# مرگ_بر_دیکتاتور #مجاهدین_خلق ایران  #IranRegimeChange
ما را در توئیتر با حساب توئیتری 7 @Bahar iran دنبال کنید

No comments:

Post a Comment