Saturday, January 17, 2015

افشاي حامد صرافپور مأمور وزارت اطلاعات آخوند ها

با شكست سلسله توطئه ها و زد و بندهاي رژيم آخوندي براي انهدام «اشرف» و در پي به رسميت شناخته شدن موقعيت حقوقي مجاهدين در شهر اشرف، خامنه‌ای و مالکی برای مقابله با موج انزجار داخلی و محکومیتهای بین‌المللی و برای توجیه جنایتهای خود، به استفاده از مأموران وزارت بدنام اطلاعات، روی آورده‌اند. صدور مأموران بدنام خود از داخل ايران به اطراف اشرف، اعزام مأموران شناخته شدة گشتاپوي ملايان به عراق و بكارگيري پادوها و گماشته هاي اطلاعاتي در خارج كشور، از جمله اين اقدامات است.  اين مزدوران با همان برچسبها و الگوهای رسوای رژیم آخوندها، به شستن و لیسیدن دستهای خونین مالکی و توجیه قتل‌عام در اشرف مي پردازند. مسعود خدابنده، كريم حقي، حامد صرافپور و ... از جمله اين مأموران افشا شده اطلاعات آخوندها هستند.
حامد صرافپور يكي از اين مأموران اطلاعات بدنام آخوندي، فردي است كه در نيمه دوم سال 87  با دستور العملها و توجيهات جديد به فرانسه اعزام شد و به گردانندگان شعبه وزارت در فرانسه به نام«ايران باستان آينده درخشان»  اضافه گرديد.
نامبرده به همراه ساير مأموران گشتاپوي ملايان در خارج كشور به‌عنوان يك مأمور وزارت اطلاعات دست‌اندركار توطئه عليه مجاهدين و زمينه‌سازي براي حمله و هجوم و كشتار ساكنان بي دفاع اشرف است. وي طي اين سالها تلاش نموده كه با ارائه دروغهاي ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات، هدفهاي رژيم آخوندي را برآورده نمايد.
او وقيحانه از رژيم آخوندي وجنايت هايش و ازپاسداران وشكنجه گران رژيم ضد بشري خميني دفاع مي كند با تكرار اباطيل آخوند پسند و كهنه شده وزار ت   تلاش مي كند تا اعدام وشكنجه و كشتار فرزندان مردم ايران بدست آخوندها را توجيه نمايد.
با شروع اقدامات سركوبگرانه دولت عراق عليه ساكنان اشرف به منظور پيشبرد توافقات دوجانبه خامنه اي و دولت عراق، او با خوشحالي در سايت پوششي وزارت اطلاعات نوشت:«حضور اقاي موفق الربيعي و هيئت همراه بلند پايه ايشان به معني استارت پروسه انحلال اردوگاه اشرف مي باشد. (انجمن ايران باستان، آينده درخشان، پاريس، اول ژانويه 2009)
مأمور صرافپور وظيفه دارد كه در دفاع از آخوندها،مي نويسد:«تحريمها فقط مردمي را تحت فشار قرار داده که شما مدعي آزادي آنها هستيد و مدام برايشان اشک تمساح مي ريزيد؟ (ايران باستان، پاريس، 15 فوريه 2009)
در تاريخ 9ارديبهشت 88، علي پاك در نامة  افشاگرانه يي در مورد شبكه وزارت اطلاعات در فرانسه به عفوبين الملل نوشت ، بدنبال قطع رابطه با مأموران اطلاعات آخوندها؛ با تهديد ازسوي سرگردگان شبكه وزارت اطلاعات در فرانسه والمان مواجه شد،. وي در اين نامه سرگشاده به تشريح جزئيات شبكه اطلاعات آخوندي در كشورهاي اروپايي و عملكرد آنها عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران پرداخت  و نوشت:«شبكه مزدوران توسط شعبه اطلاعات آخوندها در سفارت ايران در فرانسه اداره و تأمين مالي ميشود. لجن پراكني و جنگ رواني عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران نخستين اولويت ابلاغ شده از سوي وزارت اطلاعات آخوندهاست كه بر اساس آن بايستي با ايجاد يك تصوير ترسناك از اور سورواز، مردم ومقامات فرانسوي را ترساند» علي پاك نوشت:«مسؤليت عناصر وابسته به رژيم در فرانسه برعهده كريم حقي (مقيم هلند) و جواد فيروزمند(مقيم فرانسه) است كه هر دو آنها به همان مإمور وزارت  اطلاعات رژيم درفرانسه به نام علي وصل هستند و علي خطوطي را كه بايد به پيش ببرند به آنها ابلاغ كرده و هزينه هاي  ماهيانه آنها را مي پردازد. وي با افشاي نفراتي كه به كريم حقي وصل هستند از حامد صرافپور نيز نام برده بود كه دريك انجمن پوششي وزارت اطلاعات به نام ”ايران باستان – راه درخشان” فعاليت ميكنند».
يكي ديگر از مأموريت هاي حامد صرافپور دروغپردازي به منظور ممانعت از خروج نام مجاهدين از ليست تروريستي امريكا مي باشد:«ما مخالف بيرون آمدن اين سازمان از ليست تروريستي بوديم، به اين دليل که نميخواستيم مجاهدين اپوزسيون جمهوري اسلامي قلمداد شود»( اينترلينك900617، پاريس، هفتم سپتامبر 2011)
نتيجه عيني و مضمون و هدف سياسي، فعاليت مزدوران  وزارت اطلاعات از جمله حامد صرافپور، سرپا نگهداشتن رژيم ضدمردمي و ضدميهني و ضد اسلامي آخوندها و پوشاندن شكنجه ها و اعدام ها و سركوب ضدبشري مردم ايران است كه در شعار «مجاهدين از آخوندها بدترند» متبلور مي شود. به همين دليل مأمور حامد صرافپور وقيحانه و بر اثر شدت روشنگري و پيشرويهاي مجاهدين در صحنه داخلي و بين المللي مي نويسد:« گذشت زمان اينرا برايم اثبات نموده است که شما [مجاهدين] به حق جنايتکارتر و بنيادگراتر[از رژيم خميني] هستيد (حامد صرافپور، ايران باستان، پاريس، نوزدهم مارس 2009 )
فعاليت مأموران وزارت اطلاعات آخوندها،  درماندگی در برابر پيشرويهاي حقوقي و بين المللي اشرف و موج انزجار داخلی و محکومیتهای بین‌المللی به خاطر جنايت عليه بشريت در اشرف، توسط خامنه اي و دولت مالكي است.

No comments:

Post a Comment