Wednesday, April 22, 2015

انجمن نجات ايران:مزدور قربانعلي حسين نژاد


رژیم ملایان غرقه در بحرانهای داخلی و منطقهیی و بینالمللی بهدنبال خروج مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا، برای اجرای طرحهای خود علیه مقاومت ایران و آلترناتیو دموکراتیک، مأموران جدیدی به فرانسه اعزام میکند. 

یکی از مزدوران افشا شده که بهتازگی به پاریس فرستاده شده قربانعلی حسیننژاد نام دارد که از آوریل 2012 به استخدام اطلاعات ملایان درآمده است. گشتاپوی فاشیسم دینی، برای اعتبار دادن به این مأمور، او را در همان زمان در بغداد با عنوان ساختگی «مترجم ارشد عربی مسعود رجوی» معرفی کرد. 

حل و فصل مسایل قانونی و اقامت و دریافت پناهندگی سیاسی برای این مزدور به جهانگیر شادانلو، مأمور رسوای اطلاعات آخوندها در پاریس سپرده شده است. شادانلو از این پیشتر در کتاب «واواک در خدمت آیتاللهها» نوشته آقای ایو بونه، رئیس پیشین د.اس.ت افشا شده است. مزدوری این فرد برای گشتاپوی ملایان در حکم 22بهمن90 (11فوریه 2010) در یک دادگاه در پاریس مورد تأیید قرار گرفته است. 

گزارش مشترک کنگره و وزارت دفاع آمریکا در دیماه91 (دسامبر2012) درباره عملکرد وزارت اطلاعات رژیم ایران و شیوههای آن تصریح میکند: «وزارت اطلاعات به جوامع ایرانی خارج از ایران از طریق انواع روشها نفوذ میکند. بهعنوان مثال، یک انجمن به نام «حمایت از پناهندگان ایرانی» در پاریس جهت عضوگیری پناهجویان ایرانی برای جاسوسی ایرانیان در فرانسه به کارگرفته میشود». 

گزارش خاطرنشان میکند: «دولت ایران مجاهدین خلق را سازمانی که بیشترین تهدید را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده، تلقی میکند. یکی از اصلیترین مسئولیتهای وزارت اطلاعات انجام عملیاتی مخفی علیه مجاهدین خلق و شناسایی و از بین بردن اعضای آن است... این وزارتخانه دارای بخش دروغپراکنی است، که مسئول تولید و انجام جنگ روانی علیه دشمنان جمهوری اسلامی است». 

قربانعلی حسین نژاد که در آوریل گذشته خود را به نیروهای عراقی تحتامر مالکی تسلیم کرد و علیه ساکنان اشرف به همکاری تمامعیار با مأموران اطلاعات رژیم و افسران جنایتکار عراقی روی آورد که در دو قتلعام ساکنان اشرف شرکت داشتند 


اطلاعیه 3مهر91 (24سپتامبر 2012) دبیرخانه شورای ملی مقاومت در این باره گزارش کرده است: «ظهر امروز 9تن از مأموران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس و مزدوران استخدامی رژیم در بغداد به اشرف فرستاده شدند تا با کمک نیروهای عراقی به تحریک و ضرب و شتم ساکنان بپردازند. چند تن از این مزدوران عبارت بودند از: محمدکریم فنودی و محمد اکبرزاده، عبدالکریم ابراهیمی، قربانعلی حسین نژاد، حسن شرقی و مریم مرتضایی سنجابی. این مزدوران که توسط نیروهای عراقی اسکورت میشدند به مقر معین، که در قتلعام فروردینماه90 (آوریل2011) به اشغال نیروهای عراقی درآمد، رفتند و به برگزاری شوهای مسخره و تهیه عکس و فیلم پرداختند. آنها سپس در میدان لاله با کمک نیروهای عراقی به سنگ پرانی به سمت ساکنان پرداختند که بر اثر آن مجاهد خلق حسن جباری از ناحیه سر و گردن مورد اصابت قرار گرفت و مجروح شد» 

 
این مزدور همکاری و پیوستگی تمامعیار خود به رژیم ملایان را پنهان نمیکند. در صفحه اول فیسبوکی که وزارت اطلاعات برای او ساخته است عکسهای خمینی و دادستان خونآشام او آخوند صانعی در دهه80 به چشم میخورد. ندامت نامه قربانعلی حسین نژاد در همین فیسبوک گذاشته شده که در آن به خانه شاگردیش برای ”شهید دکتر باهنر“ و همکاری در ترجمه کتاب «مرحوم آیه الله مشکینی» در مورد نفی تکامل در قرآن (!) اذعان میکند. 


اطلاعات ملایان سپس قربانعلی را برای شکنجه روانی و جداسازی دخترش «زینب» بهکار گرفت. زینب 34ساله از ساکنان لیبرتی، از اعضای مجاهدین خلق در این باره در 30مهر 91 (21اکتبر 2012) در یک شکایت سرگشاده به دبیرکل بان کیمون و مقامات هیأت همیاری مللمتحد در عراق (UNAMI) و کمیساریای عالی پناهندگان مللمتحد (UNHCR) نوشت: «من در 15سپتامبر 2012 در یک جابهجایی اجباری و غیرداوطلبانه به کمپ لیبرتی منتقل شدهام. بهرغم اینکه جدیداً وارد کمپ شده بودم اما بهطور غیرمعمولی بدون اینکه مرحله اول پروسه نفرات جدیدالورود به کمپ یعنی ثبتنام را گذرانده باشم، در روز چهارشنبه 17اکتبر توسط کمیساریای عالی پناهندگان برای مصاحبه فراخوانده شدم. در دفتر کمیساریا متوجه شدم علت فراخوانده شدنم، دروغهای قربانعلی حسیننژاد است که بهعنوان پدرم طبق نامهاش به آقای کوبلر که در سایتهای وزارت اطلاعات رژیم ایران نیز درج شده، نوشته است: دخترم زینب حسیننژاد (یعنی من) نزد مجاهدین گروگان گرفته شدهام. من به کمیساریا گفتم این همان اتهامات دروغین وزارت بدنام اطلاعات است که هدف آنها جز زمینهسازی برای کشتار ساکنان، چیز دیگری نیست. من میخواهم بدینوسیله به اطلاع شما برسانم که من در سال 1995 آگاهانه خودم از فرانسه به عراق آمده و به مجاهدین پیوستم و هرگز نخواسته و نمیخواهم آنها را ترک کنم. چرا که در سازمانی هستم که برای آزادی مردم ایران با یک رژیم فاشیستی مبارزه میکند. در ضمن تأکید کردم از آنجا که قربانعلی حسیننژاد، اکنون بهعنوان یک مزدور و عامل وزارت اطلاعات ایران عمل میکند و به خدمت آنها درآمده است، مطلقاً هیچگونه ارتباط و تماس تلفنی با او را تا آخر عمر نمیپذیرم». 

در روز 28خرداد91 (17ژوئن 2012) وزارت اطلاعات که محاسبات خود برای متلاشی کردن نیروی اصلی اپوزیسیون ایران را نقش بر آب یافته بهنقل از قربانعلی حسین نژاد در رادیو و تلویزیون و مطبوعات حکومتی ادعا کرد: «سرکردگان منافقین به اعضای کمیساریا رشوه میدهند تا هنگام مصاحبه با اعضای این گروهک برای ثبت درخواست پناهندگی خواسته آنها را برای جدایی از این فرقه و بازگشت به ایران در نظر نگیرند». 

گشتاپوی ملایان اکنون این مزدور خود فروخته را پس از همه خوش خدمتیها، برای جاسوسی و ادامه کارزار شیطانسازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران، به فرانسه فرستاده است. 

از این پیشتر سازمان مجاهدین خلق ایران برای قربانعلی حسین نژاد سه بار حکم اخراج صادر کرده و در آوریل و اوت 2010 و ژوئن 2011 اسم او را برای ترک اشرف به یونامی و مقامات آمریکایی داده بود. 

مقاومت ایران خواستار اجرای مصوبه شورای وزیران اتحادیه اروپا در آوریل 1997 درباره تعقیب و محاکمه و اخراج مأموران اطلاعات ملایان در خاک اروپاست. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 
26دی1391 (15ژانویه 2013)

No comments:

Post a Comment