Wednesday, April 22, 2015

انجمن نجات ايران :كريم زاده : افشاي مزدور

كريم زاده: افشاي مزدور قربانعلي حسين نژاد 


متن نامه زينب كريمزاده به دبير كل ملل متحد:

عاليجناب بان كيمون دبيركل سازمان ملل
با بهترين احترامات
من زينب كريمزاده، از ساكنان كمپ اشرف در عراق هستم كه در تاريخ 25شهريور91 (15سپتامبر2012) در يك جابجايي اجباري و غيرداوطلبانه به كمپ ليبرتي منتقل شدهام. عليرغم اينكه جديدا وارد كمپ شده بودم اما بطور غيرمعمولي بدون اينكه مرحله اولِ پروسه نفرات جديدالورود به كمپ يعني ثبت نام را گذرانده باشم، در روز چهارشنبه 26مهر91 (17 اكتبر) توسط كميسارياي عالي پناهندگي براي مصاحبه فراخوانده شدم. در محل دفتر كميساريا متوجه شدم علت فراخونده شدنم، دروغهاي فردي بنام قربانعلي حسيننژاد است كه بعنوان پدرم طبق نامهاش به آقاي كوبلر كه در سايتهاي وزارت اطلاعات رژيم ايران نيز درج شده، نوشته است كه دخترم زينب حسيننژاد يعني اينجانب، نزد مجاهدين گروگان گرفته شدهام. 


من در مصاحبه خصوصي كه با نمايندگان كميساريا در دفتر كميساريا صورت گرفت به آنها تأكيد كردم صحبتهاي فرد مزبور در مورد اينكه من گروگان گرفته شدهام و به اجبار نزد مجاهدين هستم سراپا دروغ است. من در سال 1374 (1995) آگاهانه خودم از فرانسه به عراق آمده و به مجاهدين پيوستم.

اين همان اتهامات دروغين وزارت بدنام اطلاعات رژيم ديكتاتوري حاكم بر ايران است كه به صورت مستمر به مجاهدين نسبت داده شده و در مورد ساكنان اشرف منتشر ميشود و اين بار نيز اين اتهام را به من نسبت ميدهد و هدف آنها جز زمينه سازي براي كشتار ساكنان، چيز ديگري نيست. من ميخواهم بدينوسيله به اطلاع شما برسانم كه با انتخاب خودم، داوطلبانه و مشتاقانه 17سال پيش به سازمان مجاهدين پيوستهام و هرگز نخواسته و نميخواهم آنها را ترك كنم. چرا كه در سازماني هستم كه براي آزادي مردم ايران با يك رژيم فاشيستي مبارزه ميكند. در ضمن تأكيد كردم ازآنجا كه قربانعلي حسيننژاد، اكنون بعنوان يك مزدور و عامل وزارت اطلاعات ايران عمل ميكند و به خدمت آنها درآمده است، مطلقا هيچگونه ارتباط و تماس تلفني با او را تا آخر عمر نميپذيرم.

جهت اطلاع قربانعلي حسيننژاد حدود 6 ماه پيش (در ماه آوريل2012) در ليبرتي خود را به كميته سركوب اشرفيان تسليم كرد و از آنجا به بغداد برده شد. وي از همان اول به همكاري با سفارت رژيم ايران و نيروي قدس در عراق عليه ساكنان اشرف و ليبرتي پرداخت. از روزي كه او ليبرتي را ترك كرده و تحت كنترل وزارت اطلاعات رژيم ايران در بغداد قرار گرفته، بطور روزانه عليه مجاهدين و ساكنان اشرف به دروغگويي مشغول است و تعداد زيادي از تلويزيونهاي رسمي رژيم و سايتهاي وابسته به وزارت بدنام اطلاعات رژيم ايران روزانه بنقل از وي عليه ساكنان اشرف مطلب منتشر ميكنند.

دروغگوييهاي وي تا آنجا پيش رفته است كه وزارت اطلاعات رژيم در مطبوعات ايران و سايتهاي وابسته مدعي شد كه مجاهدين به كارمندان كميساريا رشوه ميدهند تا كساني كه خواهان ترك مجاهدين هستند را شناسايي كنند ولي به جامعه بينالمللي بگويند كه آنها ميخواهند نزد مجاهدين باقي بمانند. اين خبر توسط خبرگزاري رسمي سپاه پاسداران و ساير خبرگزاريهاي دولتي رژيم در روز 27خرداد91 ( 17 ژوئن 2012) به صورت گسترده مخابره شد. تلويزيون دولتي شبکه خبر رژيم نيز در همان تاريخ با اشاره به اين فرد گفت: “اين عضو جدا شده گفت سرکردگان منافقين به اعضاي کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان رشوه ميدهند تا هنگام مصاحبه با اعضاي اين گروهک براي ثبت درخواست پناهندگي خواسته اونها رو براي جدايي از اين فرقه و بازگشت به ايران در نظر نگيرند.”

 

كساني كه مانند كاپوهاي (1) دوران نازي به مردم و ملت خودشان خيانت ميكنند و با ملاهاي فاشيست عليه رفقا و مردم ميهن شان همكاري ميكنند، هيچ انتظار نميرود كه از انسانيت بويي برده باشند و اين دروغها كمترين چيز است. اما تعجب من در اين است كه چرا كوبلر با اين كاپوها از جمله قربانعلي حسيننژاد ملاقات ميكند و به دروغگوييهاي آنها كه جهت زمينه چيني قتل عام و نابودي مجاهدين است، مشروعيت ميدهد. قربانعلي حسيننژاد مرتب در سايتهاي رژيم ايران از ملاقاتي كه بعد از شروع همكارياش با رژيم ايران، با آقاي كوبلر داشته سخن ميگويد و آنرا وسيله سوء استفادههاي رژيم ايران براي زمينه چيني حمله به ساكنان قرار داده است.

من به شدت به اين اعمال ننگين اعتراض دارم. ملاقات كوبلر با اين فرد توهين به من و همه ساكنان اشرف و ليبرتي است. بهتر است آقاي كوبلر در رابطه با ما به طرف حسابهاي پوچ و آبرو باخته از جمله اين فرد و يا سفير رژيم در بغداد چنگ نزند، زيرا جز بيآبرويي بينالمللي چيزي نصيب سازمان ملل و كميساريا نميكند. ما در راه مبارزه با اين رژيم جنايتكار، بهترين و عزيزترين اعضاء خانواده و دوستان خود را از دست دادهايم. از جمله مادرم و 2 تن از عموهايم در راه مبازره با رژيم آدم كش حاكم برايران جان خود را فدا كرده اند.
 


قربانعلي حسيننژاد با همكاري با آخوندهاي فاشيست دستانش را به خون شهدا آلوده كرده است و از جمله به خون مادرم هم خيانت كرده است.
وي حالا در خدمت رژيم جنايتكارحاكم و زير بيرق خميني ملعون و آخوند صانعي (2) قرار دارد. در همان صفحه فيس بوك اش كه عكس مرا بعنوان فرد گروگان گرفته شده! زده و در واقع از عكس من سوء استفاده كرده است، عكس آخوند جنايتكار صانعي و خميني دجال نيز ديده مي شود كه از اين جنايتكاران مردم ايران تعريف كرده است. اين آخوندها قاتلين مردم ايران هستند، همين رژيم بهترين دوستان من و مادرمرا كشتند.

حسيننژاد در آخرين ماموريت خود، اخيرا توسط سفارت رژيم در بغداد، همراه با تعداد ديگري از عوامل و مزدوران رژيم به پشت درب اشرف فرستاده شده است. مأموريت اين مزدوران وزارت اطلاعات شكنجه رواني مجاهدان اشرفي در سالهاي اخير بوده است، تا به اسم خانواده مجاهدان اشرف خط رژيم عليه مجاهدين را پيش ببرند و زمينهسازي براي سركوب و كشتار مجاهدين را مهيا كنند.

زينب كريمزاده- كمپ ليبرتي
 21 اكتبر2012 (30مهر91)

پاورقي:
1. كاپو: در ارودگاهها و بازداشتگاههاي نازيها به زندانيهايي گفته ميشد كه به رفقاي خودشان خيانت ميكردند و براي منافع فرديشان با پيوستن به زندانبانهاي اس.اس عليه ساير زندانيها فعاليت ميكردند.آنها براي كسب امتيازات بيشتر حتي رفقاي سابق خود را در زندانها از جانب نيروي اس.اس شكنجه و يا اعدام ميكردند. در آلمان نازي به اين افراد بطور رسمي كارگزاران زندان ميگفتند كه بخشي از اداره اردوگاه نيز به آنها سپرده ميشد. به اين صورت اس.اسها كه قادر نبودند همه زواياي كار در اردوگاهها را كنترل كنند، اهداف شان را توسط كاپوها پيش ميبردند.
لازم به يادآوري است كه بعد از پايان جنگ جهاني دوم تعدادي از اين كاپوها بعلت خيانت و جنايتهايي كه انجام داده بودند درآلمان محاكمه شدند. 
2. آخوند صانعي در تاريخ 1/12/1358 بعنوان يكي از 6 آخوند عضو شوراي نگهبان از طرف خميني انتخاب شد. سه سال بعد وي از عضويت در شوراي نگهبان استعفا داده و از سوي خميني در تاريخ 19/10/1361 بعنوان دادستان كل تعيين شد كه تا سال 64 در اين سمت بود. آخوند صانعي در سالهاي سياه كشتار حكومت فاشيستي ايران، در سمت دادستان خميني، دست در همه آن جنايتها داشته است.


No comments:

Post a Comment