Monday, April 27, 2015

انجمن نجات ايران .كميسيون‌‌‌‌‌امنيت و ضدتروريسم - اعزام عوامل اطلاعات به اروپا براي نفوذ در مخالفان، جمع آوري اطلاعات و زمينه سازي تروريسم

كميسيون‌‌‌‌‌امنيت و ضدتروريسم - اعزام عوامل اطلاعات به اروپا براي نفوذ در مخالفان، جمع آوري اطلاعات و زمينه سازي تروريسم

وزارت اطلاعات فاشيسم ديني حاكم بر ايران به اعزام عوامل خود به اروپا تحت عنوان پناهنده براي نفوذ در مخالفان، جمع آوري اطلاعات از آنها و زمينه سازي براي اقدامات تروريستي ادامه مي دهد.

يكي از آخرين نمونه ها اعزام مزدوري به نام عيسي آزاده به فرانسه است كه جزييات ارتباطات او با وزارت اطلاعات سال گذشته در اطلاعيه كميسيون امنيت و ضد تروريسم به تاريخ 4 اسفند 1392 افشا شد. مزدور مزبور در ديماه 1391 از ليبرتي به هتل مهاجر در بغداد، كه تحت كنترل وزارت اطلاعات است، رفت و از طريق يك پاسدار سرتيپ نيروي تروريستي قدس با نام مستعار سجاد كه مسئوليت هتل مهاجر را به عهده دارد و دو دژخيم ديگر به نامهاي موسوي و حسيني از مأموران سفارت رژيم در بغداد به خدمت وزارت اطلاعات درآمد و سپس به ايران برده شد تا تحت آموزشهاي مشابه «مسعود دليلي» راهنماي قتل عام 10 شهريور در اشرف قرار گيرد.

در آبان 1389 دختر اين مزدوركه با يك مأمور اطلاعات به نام محسن آستاني ازدواج كرده بود به اشرف رفته و با شركت در نمايشها و سنگ پراكني هاي مزدوران به مجاهدان اشرفي خواستار بازگشت پدرش به ايران شده بود.

عيسي آزاده پس از قبول بردگي وزارت بد نام در هتل مهاجر بغداد به همراه سر دژخيمان سجاد و موسوي و حسيني به همكاري تمام عيار با رژيم از جمله تهديد و تطميع افراد تازه وارد براي تن دادن به مزدوري اطلاعات آخوندي پرداخت. او با كمك دستيار افغاني مارتين كوبلر به نام دوراني به فرستادن پيغامهاي وزارت اطلاعات براي برخي از ساكنان ليبرتي مبادرت كرد كه با افشاگري و شديدترين اعتراض آنها مواجه و در همان زمان علني شد.

در همين خصوص نماينده ساكنان در روز 27 ژانويه 2013 به يونامي نوشت: مسعود دوراني يكي از افراد كوبلر به يكي از ساكنان مراجعه كرده و پيام «يك مأمور اطلاعات ملايان به نام عيسي آزاده» را به او داده است. «چيزي كه خشم و سرخوردگي ساكنان را به شدت برانگيخته است». نايب رئيس پارلمان اروپا و رئيس كميته بين المللي در جستجوي عدالت نيز در همان روز در نامه يي به دبيركل ملل متحد از اينكه كارمند يونامي «پيام يكي از افرادي كه قبلا ليبرتي را ترك كرده و هم اكنون در خدمت وزارت اطلاعات رژيم ايران قرار دارد» را به يكي از ساكنان ليبرتي منتقل كرده به شدت اعتراض كرد.

سپس گشتاپوي آخوندي يك پاسپورت ايراني به شماره 16359085 با تاريخ 24 بهمن 1391 براي اين مزدور صادر و در آبان 1392 او را براي «توجيه و آموزش» در باره مأموريتهاي جديد به ايران برد. اما حضور وي در ايران را به طور كامل مخفي نگه داشت و حتي او را از بسياري از بستگانش پنهان كرد تا در توطئه هاي بعدي در صورت لزوم مدعي شوند كه به طور مستقيم از عراق به اروپا رفته است. اين مزدور، اطلاعات اماكن مختلف ليبرتي را در اختيار دژخيمان قرار داده و به طور مشخص در طراحي حملات موشكي به ليبرتي شركت داشته است.

وزارت اطلاعات پس از تكميل توجيهات و آموزشها، اين مزدور را به طور مخفيانه به فرانسه فرستاد تا با كسب پناهندگي در اين كشور مأموريتهاي محوله را انجام دهد. طبق دستورالعمل وزارت اطلاعات او تا اطلاع ثانوي و گرفتن پناهندگي از ارتباط و تماس با ساير مزدوران رژيم در خارج از كشور منع شده است.

همچنانكه در اطلاعيه 4 اسفند 1392 كميسيون امنيت آمده است فرد بريده يي كه به هتل مهاجر مي رود، پس از طي مراحل اوليه به اتاقهايي در طبقات 2و3و4 فرستاده مي شود، اما مواردي مانند مسعود دليلي، كه براي مقاصد جنايتكارانه كانديدا مي شوند به محلهاي ويژه ديگري منتقل مي شوند.

مزدور دليلي در شبيخون 10شهريور به اشرف راهنماي مهاجمان بود و به همين خاطر توانستند در فاصله زماني كوتاه 52 تن از مجاهدان را به شهادت رسانده و 7 تن را به گروگان بگيرند. در پايان مهاجمان براي پاك كردن آثار جنايت، خود او را هم به قتل رسانده و صورتش را براي پنهان كردن هويتش سوزاندند.

فرستادن مأموراني مانند عيسي آزاده به اروپا در حاليست كه رژيم آخوندي نه تنها خوشحالي خود را از تراژدي 7ژانويه پاريس پنهان نمي كند بلكه دولت فرانسه را تهديد مي كند براي «حفظ امنيت، تغيير سياست فرانسه در قبال سوريه ضروري است» ( تسنيم، خبرگزاري نيروي قدس- 8 ژانويه 2015). انصار حزب الله، باند وابسته به خامنه اي در روز 14 ژانويه ضمن «هزاران تبريك» به مناسبت كشتار پاريس نوشت: اجراي اين «کيفر مشروع» كه «از ماهها قبل طراحي» شده بود «ربطي به عمل تروريستي و داعش ندارد» و سؤال كرد آيا «عادلانه است حکم فلان محکمه پيزوري غرب لازم الاجرا باشد اما حکم (امام) جعفر صادق بر زمين بماند؟» (يا لثارات- 24 دي 1393).

فرستادن اين قبيل مزدوران به فرانسه از جانب اطلاعات آخوندها و نيروي قدس سپاه پاسداران هيچ هدفي جز جاسوسي و زمينه سازي و تدارك تروريسم عليه پناهندگان ايراني ندارد. در همين رابطه مقاومت ايران در اطلاعيه 26 دي 1391 اعزام يك مزدور ديگر به نام قربانعلي حسين نژاد به فرانسه را به اطلاع عموم رساند كه در فروردين 1391 خود را به مأموران استخبارات عراق تسليم كرده و به استخدام وزارت اطلاعات رژيم در آمد كه عكسها و فيلمهاي آن در همان زمان منتشر شد.


كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران با يادآوري ترور دكتر كاظم رجوي، محمد حسين نقدي و بسياري ديگر از پناهندگان ايراني ضمن هشدار نسبت به توطئه هاي رژيم آخوندي عليه مخالفان و طرحهاي جاسوسي و تروريستي اين رژيم، قوياً از دولتهاي فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي مي خواهد تا مصوبه شوراي اتحاديه اروپا در آوريل 1997 درباره مأموران اطلاعاتي رژيم ايران را به اجرا گذاشته و مزدوران اعزامي نيروي قدس و گشتاپوي منفور ديني را از خاك خود اخراج كنند.

No comments:

Post a Comment