Monday, June 29, 2015

انجمن نجات ايران:شهادت عشق فروزان و شعله ور آزادی، شهید مقدس صدیقه مجاوری

شهادت عشق فروزان و شعله ور آزادی، شهید مقدس صدیقه مجاوری
انجمن نجات ايران 
۶ تیر۱۳۸۲ - ۲۷ ژوئن۲۰۰۳
روز ۶تیر سال ۱۳۸۲ مجاهد خلق صدیقه مجاوری در پاریس بهشهادت رسید. شهید شعلهور آزادی صدیقه مجاوری روز ۲۸خرداد در اعتراض به رفتار وحشیانه و غیرمشروع پلیس فرانسه مبنی بر بازداشت فرشته آزادی مردم ایران مریم رجوی، خود را در مقابل وزارت کشور فرانسه به آتش کشیده بود. صدیقه متولد سال ۱۳۳۸ در شهر ساری بود و در همین شهر بزرگ شد. او پس از اخذ دپپلم به دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی تهران رفت. در همین دانشکده بود که با مجاهدین خلق ایران آشنا شد و گمشده خود را برای آرمان آزادی ایران پیدا کرد. مجاهد خلق صدیقه مجاوری در سال ۱۳۶۰ توسط دژخیمان خمینی به اسارت درآمد و مدت ۵سال زیر شدیدترین شکنجههای وحشیانه قرار داشت. وی در سال ۶۶ به ارتش آزادیبخش ملی ایران پیوست و بهسرعت مدارج مسئولیتپذیری و فرماندهی را طی نمود و از فرماندهان کارآمد توپخانه ارتش آزادیبخش ملی ایران شد. صدیقه مجاوری از نمونههای برجسته فداکاری، تلاش و عشق به آزادی میهن و صفا و صمیمیت با همرزمان مجاهدش بود

No comments:

Post a Comment