Wednesday, August 5, 2015

انجمن نجات ایران .اطلاعيه - يورش مجدد دژخيمان به بند8 زندان اوين و سكته قلبي يك زنداني سياسي

انجمن نجات ایران 
در ادامه حملات زنجيره يي به زندانيان، روز پنجشنبه 8 مرداد، نيروهاي گارد ويژه زندان اوين به بهانه بازرسي به بند 8 اين زندان تهاجم كردند كه زندانيان به مقاومت پرداخته و با نيروهاي گارد درگير شدند. در اين يورش يكي از دراويش زنداني دچار سكته قلبي شد و به بيمارستان منتقل گرديد. شماري از زندانيان اين بند از زندانيان سياسي هستند، انتقال زندانيان سياسي به بند مجرمان عادي يك روال معمول رژيم آخوندي براي تشديد فشار بر زندانيان سياسي است.
در نيمه شب چهارشنبه 24 تير (15ژوييه) يعني فرداي اعلام توافق اتمي، نيز گارد زندان اين بند را مورد حمله قرار داده بود. دژخيمان تمام زندانيان را بيدار و آنها را از بندها بيرون كردند و تا ساعت يك بعد از نيمه شب به بازرسي بند پرداختند. صبح 25 تير نيز دژخيمان بار ديگر تمام زندانيان را كه شماري از آنها روزه دار بودند، در گرماي 40 درجه از بند بيرون كرده و به زير آفتاب فرستاده و بار ديگر به بازرسي وسايل زندانيان پرداختند.
در همان روز زندانيان سالن 12 بند هفت و زندانيان بند 3 زندان گوهردشت نيز مورد حمله نيروهاي گارد زندان قرار گرفتند.
تبليغ ميانه روي و اعتدال در شرايطي كه رژيم آخوندي به طور مستمر بر ابعاد سركوب در جامعه و زندانها مي افزايد، معنايي جز مشاركت در سركوب و كشتار مردم ايران ندارد. هرگونه مراوده با رژيم ايران بايد به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران از جمله توقف اعدامها و آزادي تمامي زندانيان سياسي مشروط شود.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
12 مرداد1394 (3 اوت 2015)


No comments:

Post a Comment