Wednesday, December 16, 2015

اطلاعات تکاندهنده از جنایات یک مزدور برون مرزی وزارت اطلاعات رژیم ضدبشری آخوندیمحمد کرمی عضو برون مرزی وزارت اطلاعات وسپاه قدس مامور در فرانسه قسمت سوم


محمد كرمي عضو برون مرزي وزارت اطلاعات وسپاه قدس - مزدوران وگماشته هاونوكران بي اختيار واسير ولايت ووزارت بد نام اطلاعات شماره 3گالري ادامه دار.
مزدوران اجاره اي وماموران برون مرزي وزارت اطلاعات وسپاه پاسداران در فرانسه
لینک به منبع افشای یاران شیطان
  
3-  محمد كرمي عضو برون مرزي وزارت اطلاعات وسپاه قدس


محمد كرمي بريده مزدور وگماشته گشتاپوي ملاها پادو محمود علوي وزير اطلاعات ملاها در فرانسه
«محمـد كرمـي»از لباس شخصي هـاي بـرون مـرزي رژيـم(نـوپـو)


 همكاران مزدور واعضاي وزارت اطلاعات وسپاه تروريستي قدس- نادر نادري يا پاسدار نادري - مزدوران وگماشته
 مطالب مرتبط :
محمدرزاقي معروف به محمد رزل همكار محمد كرمي

وزارت اطلاعات چگونه به نام مزدورانش مقاله مينويسد ؟
http://efshayaranshitan.blogspot.de/search?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%D9%8A


 قربانعلي حسين نژاد گماشته ديگر وزارت اطلاعات در فرانسه
 قربانعلي حسين نژاد ومصطفي محمدي دو مامور وزارت اطلاعات در حال شناسايي براي اقدامات تروريستي دستگير شدندشدند قربانعلي حسين نژاد مامور بيمقدار محمود علوي وزير اطلاعات ملاها در پاريس

قربانعلي حسين نژاد تروريست خطرناك سپاه تروريستي قدس ومامور بيمقدار محمود علوي در پاريسمحمد كرمي از مزدوران اطلاعات وهمكار لمپنها وشعبان بي مخ هاي سپاه قدس در فرانسه2

محمد كرمي از مزدوران اطلاعات وهمكار لمپنها وشعبان بي مخ هاي سپاه قدس در فرانسه2محمد كرمي يكي از تك نخبه هاي نظام در امرلمپني  جاسوسي وآدم فروشي است بطوري كه يكي از نفرات خودشان ميگفت يك دقيقه بيشتر نميتواني با او باشي يا سركيسه ات ميكند ويا با بددهني به سكوتت واميدارد بسيار آدم ظاهر ساز است وپيش رابط مان كه از سفارت هست دائم عليه اين وآن ميزند بهزادعليشاهي كه خودش رودست كرمي ميزند چند بار با او درگير شده است يك با مهري كه گرداننده تلويزيون اينترنتي وزارت اطلاعات است سر يك مصاحبه چند بار با او درگير شده است 
محمد كرمي در تيف آمريكائي ها كارهائي ميكرده كه آدم خجالت ميكشه بيان كند دائم دعوايش با محمد رزاقي بود چون اين درنفر در خودشيريني پيش آمريكائي ها گوي سبقت در فروختن بقيه ميربودند.


رابطه او با محمد رزاقي بدليل تيپ خاص هر دو نفر كه لمپني برخودميكنندويك گنده كارهائي در تيف داشتند بوده است .
وزارت اطلاعات سر سايت ها وبلاگهايشان به آنها پول ميدهند اما يك بار شنيدم كه اينها نميتوانند عليه مجاهدين كار نكنند ويا سايتهايشان را كه مال وزارت اطلاعات است راتعطيل كنند چون يك بار از كرمي شنيدم كه رژيم در اربيل از ما فيلمهائي دارد كه اينجوري گروگان آنها شده ايم .
ما كه چيزي از مجاهدين نميدانسيم الان هم نميدانيم وزارت اطلاعات فحش ميخواست به تيپ ما ميخوره باسم ما سايت زده هرچه دلش ميخواد ميگه ومينويسه ويگ پولي هم به ما ميرسه.
كرمي :
چند بار در غياب محمد حسين سبحاني سعي كردم صحنه گردان شوم ولي آنروز كلافه شده بودم هر كس كار خودش را ميكردتازه حرفهاي سبحاني را كه گوش ميكنند بخاطر اين است كه سبحاني رابط آنها با وزارت است وپول را سبحاني از وزارت اطلاعات ميگيرد وبه آنها ميدهند ،بماند كه سر همين پول هم بسياري وقتها اختلاف دارند چون سبحاني پول آنها را ميخورد وبه آنها كم ميدهد.
براي نمونه اين عيسي آزاده كه تازه آمده روي دست همه ما بلند ميشود باز ما مدتي در اين اروپا بوديم همه چيزش را چك كرديم ولي عيسي آزاده واقعا نديد بديد است يك بار عيسي آزاده بمن گفت تجربه وزارت اطلاعات در بكار گيري وفرستادن نفر از داخل زياد شده است آنچنان از من رسيد نوشته فيلم در حال كارهاي مختلف گرفته كه الان من حتي نميتوانم چپ يا راست بروم عيسي آزاده ميگفت زندگي وكار كردن با اين (غلام)  قربانعلي حسين نژاد ديوانه كننده است او واقعا پخمه است خيلي اذيت ميكند عين يك بچه است دعوا ميكند سر كوچك ترين چيز بهانه مياورد عاجز وكلافه است من خودم اينجا خيلي رعايت ميكنم ولي غلام آنقدر ميترسد كه منهم ترسو شدم او فقط دنبال پول واقامت وحل وفصل ونهائي كردن پناهندگي است نميدانم حرفي كه ميزد درست بوده يانه او ميگفت تا پشت درب من آمده بودند واطلاعيه زده بودند وقتي داشت اين را ميگفت ترس ووحشت از چشم وگوشش بيرون ميزد.
حتي يك نفر كه رابط او با سفارت است از دستش عاجز است هميشه با او دعوا ميكند تا غلام كارهاي بچه گانه وترس آلود نكند.
داوود باقر وند روي غلام خيلي حساب كرده بود اما از بس از او سئوال وجواب ميكند هر دو كلافه شده اند باقروند از اينكه غلام به او دروغ ميگويد ذله شده است. مدتهاست كه داوود باقروند سر يك كارهائي با غلام خيلي از نزديك كارها را دنبال ميكنندويك سري تماسهائي دارد كه معمول نيست  .
ادامه دارد

No comments:

Post a Comment