Monday, December 14, 2015

لهجه هاى مشترك در تاريخ چگونه خلق شده اند؟ هرمز صفایی نوایی

در طول تاريخ انسان با تلاش بسیار و با دادن بهایی سنگین توانسته است «کلمات» و ارزش هايى را
برای همدلی خلق ها کشف کند. کلمات و ارزش هايى چون انسان، انسانیت، آزادی، دمکراسی وغیره که به شکل گیری «جامعه بشری» كمك كرده است. اما چه بلایی بر سر این ارزشها آمده است و می آید؟  تاریخ به کدامین سمت به پیش است؟ جامعه بشری در چه زمانی به آرامش می رسد؟ چه زمانی بشر دست از کشتار و آواره كردن ميلیونی همنوعان خود دست بر می دارد؟ 
خلق هاى منطقه خاورمیانه و ديگرمناطق جهان همچنان در آتش می سوزند. جهان در جوش و خروشى دائمى ست. ميلیون ها نفر بر اثر جنگ های خانمانسوز آواره شده اند. کودکان و زنان در آب های دریاها غرق می شوند. آنچه که در تابلوی تحولات جهانی می شود دید اینست که جهان در سردرگمی عجیبی فرو رفته است

No comments:

Post a Comment