Monday, May 30, 2016

حمله ویورش وحشیانه گارد خامنه ای به زندان گوهر دشت


تاریخ : 30 می 2016 
حمله ویورش به زندانیان بی دفاع در نظام آخوندی یک روش جاری ویک شیوه خاص بیت حوزه جهل وجنایت آخوندی است هروقت و  به هر دلیل ملاهای جنایتکار  در بن بست قرار میگیرند اولین جایی که به آن حمله میکنند و دست به جنایت میزنند زندان وزندانیان است ، چه در زمان خمینی وچه خامنه ای ملعون بارها مزودران وحشی وهار آخوندها به زندانیان حمله وکمترین کار ضرب وجرج وشکستن دست وسر وغارت اموال وحتی اعدام  تعدادی از زندانیان است عصر 30 خرداد 60 که تظاهرات سراسری درتهران وشهرستانها برگزار شد شکنجه گران وماموران وحشی خمینی به زندانها حمله وتعدادی از زندانیانی را  که ماهها قبل دستگیر شده بودند به شدت مضروب ومجروح کردند وحتی تعدادی را به جوخه اعدام سپردند
در 7 تیر سال 1360 بعد از انفجار دفتر حزب همین کار تکرار شد بعد ها هر اتفاقی که  در بیرون ودر شهرها  بوقوع می پیوست  این حمله ویورش وحشیانه صورت میگرفت اخیرا که خامنه ای در همه زمنیه ها به بن بست رسیده حمله ویورش به زندانها افزایش یافته .
دژخیمان خامنه ای در زندان گوهردشت کرج صبح روز دوشنبه ۱۰ خرداد1395 به بهانه بازرسی بند ۱۰ زندان اندرزگاه ۴ زندان گوهردشت کرج حمله کرده و کلیه وسائل زندانیان را وحشیانه تخریب کردند.مزدوران کلیه یخچالهای زندانیان را تخریب کردند و لایه های آن را باز کردند واکثر وسایل را با خود بردند 

No comments:

Post a Comment