Friday, May 27, 2016

ایران: ۳۵ دختر و پسر جوان به خاطر شرکت در جشن فارغ التحصیلی ۹۹ ضربه شلاق خوردند
 منبع : همبستگی ملی ایران ، 27 می 2016 

در روز ۵خرداد، عوامل نیروهای سرکوبگر رژیم در قزوین در یورش به یک جشن فارغ التحصیلی ۳۵ دختر و پسر جوان را دستگیر و در همان روز هر یک از آنها در یک بیدادگاه آخوندی به ۹۹ضربه شلاق محکوم شدند که بلافاصله توسط جانیان موسوم به «پلیس امنیت اخلاقی» به اجرا در آمد.
آخوند صادقی نیارکی، دادستان جنایتکار استان قزوین، در این باره گفت: «می طلبید بار دیگر اقتدار دستگاه قضایی اعمال گردد... در ظرف زمانی کمتر از ۲۴ ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رأی و اجرای حکم به انجام رسید.... تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی ...می نمایند». او تهدید کرد: «جوانان و نوجوانان باید به عواقب اعمال مجرمانه خویش آگاه باشند چرا که دستگیری افراد در پارتی های مختلط و محکومیت و مجازات برای آنان سابقه کیفری محسوب می شود و برای آینده تحصیلی، کاری و شغلی شان مشکل ساز خواهد بود» (سایت دادگستری استان قزوین- ۶ خرداد).
در روزهای پیش از آن نیز نیروهای سرکوبگر در نیشابور، کرمان و سرخرود مازندران در حملات مشابهی به مجالس جشن ۱۴۱ تن را که بیشتر آنها دختران و پسران جوان بودند، بازداشت کردند.
این اقدامات جنایتکارانه و اظهارات سرکوبگرانه قبل از هر چیز مبین وضعیت متزلزل و آسیب پذیر رژیمی است که حتی توان تحمل جشنهای خصوصی مردم را ندارد و در وحشت مستمر از خیزش بنیان کن مردم به ویژه زنان و جوانان قرار دارد. چیزی که آخوند مکارم شیرازی از نزدیکان خامنه ای به صراحت اذعان کرد و گفت: «چنانچه با کمک مسائل فرهنگی جوانان جامعه را مدیریت نکنیم خیلی چیزها از دست ما خارج می‌شود... خطر مهمی در کمین است» (سایت حکومتی تابناک- ۶ خرداد ۹۵).

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
                            ۷ خرداد ۱۳۹۵ (۲۷ مه ۲۰۱۶)

No comments:

Post a Comment